Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
1311_110_620_900_model_recreatiesluis_view_general

23 september: informatiebijeenkomst over voortgang werkzaamheden

KAMPEN – Op woensdagavond 23 september organiseert opdrachtnemer Isala Delta een informatiebijeenkomst over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken van de uitvoering. Verder wordt specifiek een presentatie gegeven over de start bouw van de nieuwe aanvaarbescherming (schanscaissons) voor de Stadsbrug. Ook kunnen de ontwerpen worden bekeken van de te bouwen kunstwerken, zoals de inlaat van het Reevediep, de brug Nieuwendijk, de recreatieschutsluis en de nieuwe keersluis in het Drontermeer.

Terwijl op de IJssel volop wordt gebaggerd en de eerste contouren van de noordelijke dijk van het Reevediep duidelijk zichtbaar worden, is in het projectkantoor door medewerkers van Isala Delta de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwerpen van een aantal “kunstwerken” (bouwwerken), die een prominente plek krijgen in het landschap: de brug Nieuwendijk, het inlaatwerk van het Reevediep, de recreatieschutsluis, de keersluis in het Drontermeer en de nieuwe aanvaarbescherming voor de stadsbrug. De bouw van een deel van deze kunstwerken gaat nog dit jaar van start.

Inlaat

De inlaat wordt gebouwd om in de toekomst bij extreme omstandigheden gecontroleerd water vanuit de IJssel te kunnen afvoeren via het Reevediep. De inlaat is een brug naast de huidige Kamperstraatweg, met daaronder een systeem met schuiven. Op dit moment wordt gewerkt aan de zogenoemde landhoofden. Er wordt een fundering gemaakt, waartussen het inlaatwerk kan worden gebouwd, vanaf voorjaar 2016. De inlaat wordt eerst “droog” gebouwd, pas na afronding van het Reevediep wordt de IJsseldijk doorgestoken. Als de brug met inlaat klaar is, wordt de Kamperstraatweg verlegd.

Schanscaissons

Bij de Stadsbrug van Kampen wordt een nieuwe aanvaarbescherming (schanscaissons) gebouwd. Deze moet ervoor zorgen dat schepen, die uit koers raken, afgeremd worden en niet tegen de Stadsbrug varen. Voor de schanscaissons geldt dat onder water een stevige constructie wordt gebouwd. De werkzaamheden hiervoor beginnen vanaf half oktober. Het heien van de buispalen start op 2 november en duurt tot 28 november. Hoewel er een werkmethode is gekozen, waarmee overlast van geluid en trillingen zoveel mogelijk wordt voorkomen, is er ongetwijfeld enige hinder voor de omgeving van de Stadsbrug. Na 28 november ligt het werk een periode stil. In deze periode worden op een terrein in de Zuiderzeehaven de schanscaissons gebouwd. In het voorjaar van 2016 wordt de bodembescherming aangebracht. En in de periode juni-augustus 2016 worden de schanscaissons op de buispalen in de IJssel geplaatst.

Brug Nieuwendijk

De brug Nieuwendijk vervangt op termijn de huidige Nieuwendijk. Het wordt een 360 meter lange wegverbinding over het Reevediep. Voordat met de bouw van de brug wordt begonnen, wordt eerst een tijdelijke Nieuwendijk (met fietspad) ten westen van de huidige Nieuwendijk aangelegd. Op deze manier blijft de verbinding tussen de Slaper en de Noordwendige dijk/ Naaldeweg ook tijdens de werkzaamheden beschikbaar. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van deze tijdelijke omlegging zijn gestart op 14 september 2015. Als de tijdelijke weg er ligt, beginnen de werkzaamheden voor de brug Nieuwendijk.

Keersluis en Reevedam Drontermeer

De keersluis in het Drontermeer (en de Reevedam) is noodzakelijk om in de toekomst het water uit het Reevediep goed te kunnen afvoeren via het noordelijk deel van het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Met het dichtzetten van de sluisdeuren wordt verder voorkomen dat bij hoogwater troebel IJsselwater in het relatief schone zuidelijk deel van het Drontermeer stroomt. Om dit werk te kunnen uitvoeren worden vanaf volgende week voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo moet er een omlegging van het huidige fietspad langs de N307 worden gerealiseerd. Ook wordt ter hoogte van de toekomstige plek van de keersluis en Reevedam een werkterrein/bouwweg aangelegd.

Recreatieschutsluis

Via de recreatieschutsluis kan de pleziervaart in de toekomst van de IJssel naar het Reevediep varen en andersom. De sluis komt als in- en uitgang tussen de Onderdijkse Waard en de noordelijke dijk van het Reevediep te liggen. Op dit moment is de planning van de werkzaamheden nog niet bekend.

Aanmelden informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst op woensdag 23 september begint om 19.30 uur met een centrale algemene presentatie. Daarna is het mogelijk om aanvullende vragen te stellen bij verschillende “stands”, met projectmedewerkers van Isala Delta, Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Wie belangstelling heeft en erbij wil zijn, wordt verzocht zich vooraf aan te melden via deze link.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept, en de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

IJsseldelta programma 23 september: informatiebijeenkomst over voortgang werkzaamheden