Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar verhaaloverzicht

‘Roggebotsluis maakt plaats voor traditionele dijk’

De laatste werkzaamheden aan de Drontermeerdijk komen met de naderende sloop van de Roggebotsluis dichterbij. ‘De Roggebotsluis maakt plaats voor een traditionele dijk,’ zegt Bernd Fetlaar, specialist waterveiligheid van Waterschap Zuiderzeeland. De dijk, die de overgang van het Drontermeer naar het Vossemeer vormt, wordt aangepast. ’Er ligt nu wel een dijk, maar doordat de sluis er nog tussen zit, heeft deze een andere vorm dan de rest van de Drontermeerdijk. Zo ligt er bijvoorbeeld geen stenen bekleding op. Die gaan we straks wel aanbrengen.’

Bernd werkte binnen het waterschap aan de reconstructie van de Drontermeerdijk, als onderdeel van het IJsseldelta programma. Hij zag de ontwerpen steeds verder vorm krijgen, toetste deze, gaf advies en zag uiteindelijk de aangepaste dijk verrijzen. Vraagstukken die bij hem als specialist waterveiligheid op het bureau kwamen te liggen waren bijvoorbeeld of bepaalde werkzaamheden wel of niet uitgevoerd konden worden in het stormseizoen. En of de pijler van de brug middenin de dijk kan staan. ‘Voor deze pijler moest aangetoond worden dat het geen negatieve invloed op de dijk had. De dijk moet zijn belangrijkste functie als waterkering kunnen vervullen. We willen uiteraard geen verzakkingen in de dijk en de waterveiligheid mag absoluut niet in gevaar komen. Omdat het plaatsen van een pijler in de dijk een afwijking van de standaard is, moet je ook goede afspraken maken over eigenaarschap en beheer en onderhoud.’

Laatste stuk

Het overgrote deel van de Drontermeerdijk is al versterkt, over een lengte van 3 kilometer. Alleen de laatste meters bij de Roggebotsluis kunnen pas na de sloop van de Roggebotsluis worden uitgevoerd. Bij het laatste stuk dijkversterking is Bernd vanaf het begin betrokken geweest in de voorbereiding. ‘De reconstructie en versterking van de Drontermeerdijk was een zelfstandig project. Dat loopt nu eigenlijk door in de aanpassing van de N307. Dit deel voeren de provincies Flevoland en Overijssel, via de aannemerscombinatie, uit,’ legt Bernd uit.

Ook hier maakte hij het ontwerpproces mee. ‘Dat was een intensief traject,’ herinnert hij zich. ‘Je moet bij het ontwerp steeds kijken naar hoe je het wil hebben, maar ook hoe het volgens de regels moet. Daar zit soms ruimte tussen. Het is bijvoorbeeld niet verplicht om stenen op de dijk te leggen, maar we willen het wel. Dat levert heel interessante discussies op.’ Bernd draait voor dit stuk ook in het vergunningenproces mee. En hij blijft alert op wat er opgeleverd wordt. ‘Het is belangrijk om te kijken of we er vanuit beheer en onderhoud mee uit de voeten kunnen.’

Brede blik

Voor Bernd is het bijzonder om met waterveiligheid bezig te zijn in een gebied als Flevoland. ‘Hier lijken waterveiligheid en veilige dijken zo vanzelfsprekend. Waterveiligheid staat bij alles wat we doen natuurlijk voorop,’ vertelt Bernd over de focus in zijn werk. ‘De dijk moet aan de norm voldoen en de waterveiligheid moet geborgd zijn. Maar het leuke is hier wel geweest dat we met meerdere blikken naar de dijkversterking hebben gekeken. Denk aan het fietspad, de weg, biodiversiteit en recreatie maar ook bijvoorbeeld aan de Hanzelijn die bij de dijk in een tunnel duikt. Je zit daardoor met veel verschillende mensen en organisaties aan tafel.’

Leerschool

De reconstructie van de Drontermeerdijk is het eerste dijkversterkingsproject geweest van Waterschap Zuiderzeeland. ‘Het was dus even zoeken naar wie wat doet en of we alle kennis zelf in huis hadden en tegelijkertijd een hele leuke leerschool voor toekomstige dijkversterkingsprojecten,’ geeft Bernd aan. ‘Ook het werken in een projectorganisatie was even wennen. Over het algemeen gaat de samenwerking vrij soepel. Er wordt onderling altijd begrip getoond en naar oplossingen gezocht. Dat is fijn werken.’

 

IJsseldelta programma ‘Roggebotsluis maakt plaats voor traditionele dijk’