Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Aanbesteding Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van start

Met plaatsing van de officiële aankondiging op Tenderned is het aanbestedingstraject voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van start gegaan. Dit gezamenlijke project van de Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel wordt uitgevoerd om de waterveiligheid in de regio Zwolle-Kampen ook in de toekomst te kunnen blijven borgen. Daarvoor is het nodig dat de IJssel meer ruimte krijgt. De benodigde waterstandsdaling wordt gerealiseerd door het zomerbed van de IJssel te verlagen en tegelijkertijd een hoogwatergeul, het Reevediep, te bouwen ten zuiden van Kampen. De gunning van het werk staat gepland voor najaar 2014.

Het totale project bestaat uit veel verschillende werkzaamheden. Bijvoorbeeld bagger- en graafwerkzaamheden voor de zomerbedverlaging van de IJssel, tussen de Molenbrug en de Eilandbrug bij Kampen. Verder gaat het om de realisatie van zo’n vierhonderd hectare nieuwe natuur in de uiterwaarden van de IJssel en in de hoogwatergeul Reevediep. In het project moeten ook kunstwerken worden gebouwd, zoals de inlaat, de dijken van het Reevediep en de Reevedam. Verder bestaat het project uit grondverzet, de bouw van recreatieve vaarvoorzieningen en het aanleggen en aanpassen van weginfrastructuur. Naast waterveiligheid levert het project ook een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied tussen Zwolle en Kampen. Gegadigden dienen zich te melden op 1 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur. Daarna start het process van op concurrentiegerichte dialoog.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de ruim dertig project binnen het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. In Nederland bestaat steeds meer kans op overstromingen, omdat de rivieren ruimte hebben verloren. De rivieren, zoals de IJssel, liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien kent het klimaat steeds meer extremen. Het regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies samen werken aan een veilig en mooi rivieren gebied voor vier miljoen Nederlanders.

IJsseldelta programma Aanbesteding Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van start