Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Atsma neemt maatregelen IJssel met behoud van 80 tot 130 hectare landbouwgrond

Voor de waterveiligheid langs de IJssel zijn alle acht maatregelen die de rivier meer ruimte geven nodig. Dit blijkt uit de IJsselanalyse die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Atsma heeft de analyse laten opstellen om inzichtelijk te krijgen of de maatregelen soberder en doelmatiger kunnen worden uitgevoerd. Dit blijkt mogelijk te zijn waardoor er 80 tot 130 hectare grond extra voor de landbouw behouden blijft. Daarnaast leidt de nieuwe aanpak tot een besparing van 20 miljoen euro.

De IJssel moet bij hoogwater 16.000 m3 water/sec. kunnen afvoeren. Om dat te realiseren blijft het uitgangspunt ‘meer ruimte geven aan de rivier’. Dijkversterking wil Atsma alleen op die plekken, waar rivierverruiming niet mogelijk is of waar dit veel kosten met zich meebrengt. Van de acht noodzakelijke maatregelen* tussen Kampen en Zutphen zijn er al vier in uitvoering bij Deventer en Zwolle. Voor drie maatregelen wordt een projectbeslissing nog dit jaar voorbereid (zie hieronder). Voor de maatregel bij Kampen is nog aanvullend onderzoek nodig en verwacht de staatssecretaris medio 2012 een projectbeslissing te kunnen nemen.

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Uit de analyse blijkt dat de hoogwatergeul noodzakelijk is om de vereiste waterstanddaling van Veessen tot Zutphen mogelijk te maken. Uit de analyse blijkt verder dat de geul niet vervangen kan worden door andere maatregelen zoals het verwijderen van vegetatie in de uiterwaarden of het aanleggen van een by-pass bij Kampen In het belang van een toekomstperspectief voor de boeren in dit gebied, gaat de provincie een plan uitwerken om de landbouwstructuur te versterken. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het voorkomen van hinder die tijdens het aanleggen van de geul kan ontstaan.

Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei

Hoewel een dijkversterking op de korte termijn kosten bespaart, kiest staatssecretaris Atsma ook bij Cortenoever en Voorsterklei voor meer ruimte voor de rivier door het verleggen van de dijk. Het ontwerp is wel zodanig aangepast dat 30 ha. grond geheel voor de landbouwfunctie beschikbaar blijft. Dit levert bovendien 10 miljoen euro besparing op. Het gebied dat nog wel buitendijks komt te liggen behoudt eveneens zijn landbouwfunctie, maar zal naar verwachting eens in de 25 jaar bij hoogwater onder water lopen.

De staatssecretaris heeft besloten om nu geen geul in de Tichelbeeksewaard aan te leggen, omdat de noodzaak voor deze maatregel er nu niet is en het ook niet meer goedkoper is om de geul nu al aan te leggen. Hiermee blijft nog eens 50-100 ha landbouwgrond beschikbaar en wordt 9,5 miljoen euro uitgespaard.

Zomerbedverlaging Beneden IJssel en by-pass Kampen

Tijdens de integrale IJssel-analyse is gebleken dat de zomerbedverlaging negatief uitwerkt op natuurwaarden in het Natura-2000 gebied en een daling van het grondwater veroorzaakt. Dit kan leiden tot verontreiniging van drinkwaterputten in de omgeving van Zwolle. Een oplossing zou kunnen liggen in het verkorten van het gedeelte waarin het zomerbed van de rivier verdiept wordt (7 km in plaats van 22 km) in combinatie met aanleg van de bypass, dijken en een versnelde aanleg van de inlaat. Aangezien een alternatief pakket aan maatregelen op een aantal punten nog vraagt om nadere informatie en nader inzicht, verwacht de staatssecretaris over de zomerbedverlaging en de bypass bij Kampen pas medio 2012 een besluit te kunnen nemen.

Documenten en publicaties

Kamerbrief over de toegezegde analyse van de waterveiligheidsopgave voor de IJssel(delta)

IJsseldelta programma Atsma neemt maatregelen IJssel met behoud van 80 tot 130 hectare landbouwgrond