Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Beslissing tot wijziging van de Planologische Kernbeslissing genomen

De definitieve beslissing tot wijziging van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier is genomen en ligt nu met de bijbehorende stukken ter inzage. De zomerbedverlaging die oorspronkelijk in de PKB stond (22 km) is verwijderd en vervangen door een verkorte versie (7,5 km) en een beperkte hoogwatergeul in Kampen.

Van 28 februari t/m 10 april 2013 heeft deze beslissing in ontwerp ter inzage gelegen. Hierover zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot een kleine wijziging van de grens op de plankaart van de PKB en een toevoeging in de passende beoordeling.

Inzage

Van 30 mei tot en met 10 juli 2013 ligt de beslissing tot wijziging van de PKB met bijbehorende stukken op de volgende locaties ter inzage:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag
• Provinciehuis Overijssel, Receptie, Luttenbergstraat 2 te Zwolle
• Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad
• Stadhuis Kampen, Receptie, Burgemeester Berghuisplein 1
• Gemeentehuis Dronten, Publieksbalie, De Rede 1 te Dronten
• Stadskantoor Zwolle, Afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2 te Zwolle, na telefonische afspraak op telefoonnummer 14038

Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de stukken ook digitaal geraadpleegd worden.
Voor meer specifieke informatie over deze procedure verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant.
Wijziging PKB Ruimte voor de Rivier

De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is in 2007 in werking getreden. In de PKB is besloten tot uitvoering van een Basispakket van maatregelen met als doelstelling het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstroming en het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de riviertak IJssel zijn acht maatregelen in het Basispakket opgenomen, waaronder de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel tussen Zwolle en Kampen (22 km).
Bij de uitwerking van de planstudie voor de Zomerbedverlaging bleek dat de uitvoering van deze maatregel te grote negatieve effecten zou hebben op de beschermde natuur langs de IJssel en op de drinkwaterwinning. Door deze negatieve effecten is de Zomerbedverlaging niet volledig uitvoerbaar.
Een verkorte zomerbedverlaging van 7,5 km in de Beneden-IJssel tussen de Molenbrug bij Kampen en de Eilandbrug bij de monding van de IJssel is wel uitvoerbaar. Er is dan echter een aanvullende maatregel nodig om de vereiste waterstanddaling bij Zwolle te realiseren. Hiervoor zijn verschillende alternatieve maatregelen onderzocht: de aanleg van een volledige hoogwatergeul bij Kampen, de aanleg van een beperkte hoogwatergeul bij Kampen, uiterwaardvergravingen en een dijkverhoging. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 september 2012 de projectbeslissing genomen om als aanvullende maatregel een beperkte hoogwatergeul bij Kampen te realiseren. In de ontwerpbeslissing tot wijziging van de PKB is het voornemen opgenomen het Basispakket van de PKB te wijzigen door de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel te vervangen door een verkorte zomerbedverlaging en het Basispakket aan te vullen met de maatregel “beperkte hoogwatergeul bij Kampen”.

IJsseldelta programma Beslissing tot wijziging van de Planologische Kernbeslissing genomen