Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Boeren bieden weidevogels optimaal leefgebied in de Ijsseldelta

KAMPEN- Boeren in Kamperveen en de Polder Mastenbroek zijn bereid hun bedrijfsvoering zo aan te passen dat hun land optimale leefomstandigheden biedt voor weidevogels. Dat is het resultaat van de actie “Grutto zoekt boer”, die door het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta onder agrariërs in de regio is gehouden. Samen met gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel hebben drie boeren vandaag een langjarig contract ondertekend. De realisatie van optimale weidevogelgebieden is noodzakelijk, omdat door de aanleg van het Reevediep landbouwgrond (en dus weidevogelgebied) andere functies krijgt, zoals water en natuur.

De IJsseldelta is van oudsher een belangrijk gebied voor weidevogels. Opgaande begroeiing zoals houtwallen, singels en bosjes ontbreken vrijwel. De weidse graslanden, die overwegend in gebruik zijn bij melkveehouders, bieden voor weidevogels optimale omstandigheden. Hoewel de weidevogelstand de laatste decennia is afgenomen behoort de IJsseldelta nog steeds tot de beste weidevogelgebieden in Overijssel.  Een belangrijke soort als de Grutto komt nog steeds in grote aantallen voor.

Grutto zoekt boer

Door de aanleg van het Reevediep krijgt landbouwgrond een andere functie, zoals water en natuur. Daarmee gaat ook broedgebied voor weidevogels verloren. Vanuit het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is er daarom een compensatie-opgave. Met een speciale actie  “Grutto zoekt boer” zijn agrariërs in de regio opgeroepen om een deel van hun grond in te richten als optimaal leefgebied voor weidevogels.

Bedrijfsvoering

De deelnemende boeren gaan hun bedrijfsvoering fors aanpassen om optimaal leefgebied te creëren voor weidevogels. Zo gaat de familie Snel, in de polder Mastenbroek, zo’n achtentwintig hectare van hun grond inzetten voor de weidevogels. Dat is 56 voetbalvelden en zo’n tweederde van hun totale grondbezit. Ongeveer één hectare daarvan wordt ingericht als plas-dras-gebied. Deze drassige omgeving nodigt weidevogels, zoals de Grutto uit om daar neer te strijken. Ook passen de deelnemende boeren hun maaibeheer flink aan, zodat de weidevogels voldoende tijd en ruimte krijgen om te broeden en hun kuikens groot te brengen. Deze aanpassingen in de bedrijfsvoering zorgen voor minder opbrengsten van het land. Daarvoor krijgen de boeren een vergoeding. De weidevogelcontracten hebben een looptijd van minimaal 24 jaar.

Vertegenwoordigers van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ (SPLIJ+) en van de Agrarische Natuurvereniging Camperland hebben een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de optimale leefgebieden voor weidevogels. AMV Camperland verzorgt de jaarlijkse monitoring en zal met name het eerste jaar de agrariërs begeleiden in het weidevogelbeheer.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de bouw van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving versterkt. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd wordt een agrarische structuurversterking uitgevoerd met o.a. vrijwillige kavelruil. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt.

IJsseldelta programma Boeren bieden weidevogels optimaal leefgebied in de Ijsseldelta