Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Eerste acht hectare rietmoeras is klaar voor Grote Karekiet en Roerdomp

KAMPEN – De eerste acht hectare rietmoeras ten westen van de stad Kampen is klaar. Daarmee is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta officieel opgeleverd. Het rietmoeras aan de rand van het Drontermeer is bedoeld als leefgebied voor zeldzame vogelsoorten, zoals de Roerdomp en de Grote Karekiet. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.

Ter hoogte van de Buitendijksweg bij Kampen, ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, heeft aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen in de afgelopen maanden de eerste acht hectare van het rietmoeras aangelegd. Later, bij de aanleg van het Reevediep, wordt aanvullend op dit gebied nog eens 34 hectare gerealiseerd. Dit nieuwe rietmoeras vormt samen met het te herstellen rietmoeras langs het Zwartemeer, één van de belangrijkste broedgebieden voor moerasvogels in Nederland. Het aantal broedparen gaat de laatste jaren sterk achteruit, omdat de oppervlakte geschikt rietland in Nederland daalt.
Voor de aanleg van het nieuwe rietmoeras bij het Drontermeer en het herstellen van het rietmoeras langs het Zwartemeer is een investeringsbijdrage beschikbaar gesteld door het programma Life+ van de Europese Unie.

Roerdomp

Het rietmoeras is onder meer bedoeld als leefgebied voor de zeldzame vogelsoorten Roerdomp en Grote Karekiet. Ook de Waterspitsmuis, de Bittervoorn en de Grote en Kleine Modderkruiper voelen zich er thuis.
Deze nieuwe natuur is onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en wordt toegevoegd aan de Natura 2000 gebieden in Nederland.

Vogelkijkhut

De aanleg van de eerste acht hectare rietmoeras is vooruitlopend op de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het riet tot voldoende wasdom is gekomen, voordat voor het Reevediep de doorsteek wordt gemaakt naar het Drontermeer. Bij het maken van die doorsteek gaan natuurwaarden verloren. Door nu alvast acht hectare rietmoeras aan te leggen houden de bijzondere vogelsoorten voldoende leefgebied. Op termijn wordt bij het rietmoeras een vogelobservatiepunt gerealiseerd om bezoekers gelegenheid te geven moerasvogels als blauwborst, baardmannetje, purperreiger, grote karekiet en misschien zelfs de zeer schuwe roerdomp te zien.
Eerste deelproject
De aanleg van het rietmoeras is het eerste uitvoeringsproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. “Na jaren van plannen maken is dit het eerste zichtbare resultaat”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. De realisatie geeft ook een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd wordt een agrarische structuurversterking uitgevoerd met o.a. vrijwillige kavelruil. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt.

IJsseldelta programma Eerste acht hectare rietmoeras is klaar voor Grote Karekiet en Roerdomp