Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Luchtfoto januari

Gevolgen voor waterveiligheid

Uit onderzoek blijkt dat de Roggebotsluis kan worden weggehaald. Vrijwel overal in IJsseldelta zal de waterstand – soms decimeters – lager worden, ook bij de stadsfronten van Kampen en IJsselmuiden. Ten noorden van de stadsfronten kunnen in extreme omstandigheden door stormopwaaiing vanuit het IJsselmeer iets hogere belastingen op de waterkeringen ontstaan (kans van voorkomen kleiner dan eens per 1000 jaar). Voor de dijken langs de IJssel bij Kampen (dijktrajecten 10-3 en 11-2) levert dit geen veiligheidsprobleem op, omdat de waterkering ter plaatse voldoende overhoogte heeft.

Ook voor de voorliggende kering 225 bij Kampereiland, (IJsselmuiden – Balgstuw Ramspol) zijn de effecten relatief beperkt. De beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta) hebben afgesproken om voor 2023 een wettelijke beoordeling van kering 225 uit te voeren.

De terreinen van de Zuiderzeehaven liggen buitendijks aan de IJssel. Voor de meeste bedrijven is een goede verbinding met de rivier belangrijk. Voor de delen van het haventerrein die boven 2.70 m +NAP liggen, verandert de kans op wateroverlast van ongeveer eenmaal per 1500 jaar nu, naar in de toekomst eenmaal per 1300 jaar. Het gaat hierbij dan om 2-3 cm hogere waterstanden.

De recreatieve functies aan het Drontermeer krijgen, na het weghalen van de Roggebotsluis, te maken met zowel hoger als lager water. Met deze recreatie-inrichtingen zijn afspraken gemaakt voor beschermende maatregelen, zodat het functioneren op een vergelijkbaar niveau mogelijk blijft.