Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
ro_vw_rwli_oranje_1

Grondwatereffecten zomerbedverlaging

In de voorbereidingsfase (2009 t/m 2013) van de zomerbedverlaging Beneden IJssel is er een grondwatermeetnet ontworpen en sinds 2012 operationeel. Dit meetnet is opgezet om de effecten van de zomerbedverlaging op het grondwater beter te kunnen voorspellen en om de daadwerkelijke effecten na uitvoering te kunnen volgen.

Voorafgaand aan de uitvoering van de zomerbedverlaging is de nulsituatie vastgelegd. Deze nulsituatie beschrijft de grondwaterdynamiek zoals die is gemeten voorafgaand aan de uitvoering van de zomerbedverlaging. De resultaten zijn in april 2015 vastgelegd in het rapport ‘Ruimte voor de Rivier, zomerbedverlaging Beneden IJssel. Nulsituatie grondwater’. De rapportage gaf aanleiding om ook de effectvoorspelling op het grondwater bij te stellen. Dit is vastgelegd in het rapport van juli 2015. ‘Effecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel op grondwater. Nieuwe effectbepaling op basis van monitoring en gevoeligheidsanalyse’. Beide rapporten zijn opgenomen op deze website

Voor het gebied waar de IJsselbodem worden op basis van de metingen nulsituatie en het modelonderzoek de volgende conclusies getrokken voor over de grondwatereffecten van de zomerbedverlaging:

  • Er treden naar verwachting nergens significante (groter dan 5 cm) veranderingen van de grondwaterstand op.
  • In de binnenstad van Kampen en in IJsselmuiden worden geen significante (groter dan 5 cm) effecten op stijghoogten en grondwaterstanden verwacht. Dat geldt zowel voor normale (gemiddelde) omstandigheden, als voor situaties met hoge waterstanden (storm op IJsselmeer).
  • In het gebied tussen Industrieweg in Kampen en de Eilandbrug is een beperkt effect op de stijghoogte van het grondwater. Dit zal echter niet leiden tot verhogingen van de grondwaterstand. Alleen op locaties met een dunne of afwezige deklaag, in combinatie met het ontbreken van ontwatering (sloten, drainage en/of greppels) kan een stijghoogteverhoging tot een grondwaterstandsverhoging leiden. Dergelijke locaties komen op basis van de beschikbare informatie niet voor binnen het gebied waar de stijghoogte toeneemt.

Voor het gebied tussen en Kampen – Zwolle treedt alleen in het buitendijks gebied een merkbaar effect op van minder dan 0,05 m op de stijghoogten. Binnendijks is dit effect minder dan 0,03 m. Effect op de grondwaterstanden zijn kleiner dan de stijghoogteverschillen.

Het project IJsseldelta continueert het meetnet ten minste tot 31/12/2019, dat is tot circa drie jaar na uitvoering van de zomerbedverlaging. Gedurende de meetperiode zult u via deze website periodiek worden geïnformeerd over de gemeten grondwatereffecten van de zomerbedverlaging. Eerstvolgende rapportage wordt in de zomer van 2017 verwacht.

Download hier het document met daarin de nulsituatie.
Download hier het document ‘Grondwatereffecten zomerbedverlaging’.

IJsseldelta programma Grondwatereffecten zomerbedverlaging