Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Kansen voor de recreatievaart in de IJsseldelta

Met de realisatie van het Reevediep ontstaan nieuwe kansen voor de recreatievaart in de IJsseldelta. De vaargeul van het Reevediep is een luwe en veilige nieuwe schakel tussen de Veluwe Randmeren en de IJssel en daarmee in het Nationale vaarroutenetwerk. Voor een deel van de recreatievaart (de zogenaamde AM-klasse), op de Noord-Zuidroute, bestaat door de aanleg van het Reevediep de mogelijkheid om rechtstreeks de stad Kampen aan te doen. Op dit moment wordt heel vaak niet aangelegd in Kampen, omdat de recreatieboten via de Roggebotsluis als het ware achterlangs Kampen hun route in noordelijke of zuidelijke richting vervolgen. Daarbij moeten vaak ook nog eens de soms ruwe omstandigheden van wind en golven aan monding van de IJssel in het Ketelmeer worden getrotseerd. De kans op aanleggen door passanten in één van de jachthavens aan de IJssel wordt na realisatie van het Reevediep aanzienlijk groter.

Die constatering werd gedeeld op maandagavond14 april, tijdens een bijeenkomst van Stichting de Hanze, waar Peter Jesse en Marcel van Dijk een presentatie verzorgden namens het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De Hanze is het samenwerkingsverband van negen, niet commerciele jachthavens in de gemeente Kampen. De achterban van deze organisatie bestaat uit zo’n 1500 leden.

Vaargeul en sluis

De nieuwe vaargeul van het Reevediep is zes kilometer lang en minimaal 1,5 meter diep. De breedte varieert van minimaal 25 meter tot maximaal zo’n 40 meter. De onderdoorvaarhoogte bij de viaducten van de Hanzelijn en de N50/A50 is onder normale omstandigheden 4 meter. De vaargeul gaat over in de IJssel via een recreatieschutsluis van 60 meter lang en 10 meter breed. Aan de kant van de Onderdijkse waard aan de zijde van de IJssel komen daar zo’n 12 aanlegplaatsen, waarvan een deel te gebruiken is als overnachtingsplaats. Aan de kant van het Reevediep worden voor de sluis 8 aanlegplaatsen gerealiseerd. De verwachting is dat de recreatieschutsluis jaarlijks door zo’n 17.000 passanten zal worden gebruikt. Dit mede omdat er door het Reevediep een attractief rondje Kampen via de IJssel, Vossemeer en Drontermeer kan worden gevaren. Daarnaast wordt de route van en naar Elburg sterk bekort.

Stijging ligplaatsen

Met de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta stijgt het aantal aanlegplaatsen voor recreatieboten met in totaal 1100. Een groot deel daarvan wordt gerealiseerd binnen en net buiten het toekomstige woongebied Reeve. Uitbreiding met 125 ligplaatsen is ook voorzien bij het recreatiegebied Roggebot, waarvoor op dit moment plannen worden gemaakt. Of deze uitbreiding van het aantal ligplaatsen ook voldoende is om het verwachtte aantal nieuwe bezoekers te kunnen opvangen moet blijken. De leden van Stichting de Hanze kunnen een belangrijke rol spelen om alle nieuwe bezoekers aan Kampen te kunnen ontvangen.

Zorgen

Tijdens de bijeenkomst werden door de vertegenwoordigers van de jachthavens ook zorgen gedeeld over de uitvoering van de zomerbedverlaging. Men is vooral bezorgd over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van hun jachthavens. De verenigingen vrezen dat door het verdiepen van de IJssel een versnelling van de verzanding van de toegang van hun havens zal optreden, waardoor er vaker zal moeten worden gebaggerd. Dat leidt volgens de jachthavens tot extra kosten, die ze niet willen dragen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt echter dat de extra aanzanding niet zal optreden. Om voldoende waarborgen te hebben, voor het geval er toch meer aanzanding gaat plaatsvinden, is afgesproken om de huidige omstandigheden in de verschillende havens te beschouwen en vast te leggen in een soort van 0-meting. Hoe dat percies wordt ingevuld, wordt nader besproken. In dat gesprek komt ook de vraag aan de orde hoe omgegaan moet worden met mogelijke schade, die door de veranderingen wordt veroorzaakt.

Zorgen zijn er ook over mogelijke inkomstenderving tijdens de uitvoering van de zomerbedverlaging. De vraag is of de jachthavens tijdens de baggerwerkzaamheden tijdelijk niet of slecht bereikbaar zijn. De aannemer krijgt van het project Ruimte voor de Rivier nadrukkelijk de opdracht om hinder bij de uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen. Afgesproken is dat alle betrokkenen goed worden geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden.

IJsseldelta programma Kansen voor de recreatievaart in de IJsseldelta