Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
afbeelding_versterkingdrontermeerdijk

Kennisgeving ontwerpbesluiten versterking Drontermeerdijk (Cluster 26)

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden er in de regio Kampen-Dronten maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Om vanaf 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel veilig buiten de polder te houden en richting het IJsselmeer te leiden, moet onder meer de Drontermeerdijk worden versterkt. De werkzaamheden vinden plaats over een afstand van circa 3 kilometer vanaf de Roggebotsluis/N307 in de richting van Elburg. De Drontermeerdijk wordt binnendijks versterkt. De dijk wordt verhoogd met ruim 2,5 meter boven de hoogte van de huidige dijk. De kruin (bovenzijde) van de dijk is na de versterking circa 10 meter landinwaarts verplaatst en 1 meter breder. De Provincialeweg (N306) wordt op de kruin van de dijk aangelegd.

Om de Drontermeerdijk te versterken zijn er besluiten nodig. Voor deze besluiten zijn ontwerpbesluiten opgesteld.
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland, gedeputeerde staten van de provincie Flevoland en burgemeester en wethouders van Dronten hebben respectievelijk een ontwerp vastgesteld van het projectplan op grond van de Waterwet, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en een omgevingsvergunning (binnenplanse) afwijking van het bestemmingsplan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een toelichting op de maatregelen aan de Drontermeerdijk staat in de ontwerpbesluiten.

Op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten is het provinciale coördinatiebesluit (in samenhang met het gemeentelijke coördinatiebesluit) dat genomen is voor de ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid van toepassing. Dat houdt in dat de ontwerpen van de besluiten die nodig zijn voor de versterking van de Drontermeerdijk gezamenlijk ter inzage worden gelegd en dat later de vastgestelde besluiten gezamenlijk bekend worden gemaakt.

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage en u kunt daarover een zienswijze indienen.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:
– Waterschapshuis waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur;
– Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
– Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, de vermelding van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze op ziet en de inhoud van uw zienswijze.

Alleen een belanghebbende die over een ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet naar voren brengen van een zienswijze.

Digitaal
U kunt uw zienswijzen per e-mail indienen via info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘IJsseldelta-Zuid’ in de titel van de mail. Omdat we u het inhoudelijke antwoord per post toezenden, dient u in de e-mail ook uw naam en postadres te vermelden.

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland
t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer L. Haverkort
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625, zodat met u een afspraak kan worden gemaakt. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging. Het bestuur dat het besluit zal nemen, betrekt uw zienswijze bij het nemen van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden in een Nota van Beantwoording samengevat en beantwoord. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd hoe het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Inloopavond

Op maandag 11 februari 2019 vindt in de kantine van het gemeentehuis Dronten (De Rede 1, 8251 ER Dronten) van 16.00 tot 20.00 uur een informatie- en inloopavond plaats. Inhoudelijke specialisten zijn aanwezig om uw vragen over de stukken die ter inzage liggen te beantwoorden.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Flevoland, de heer L. Haverkort, via telefoonnummer 06 – 4069 8625.

IJsseldelta programma Kennisgeving ontwerpbesluiten versterking Drontermeerdijk (Cluster 26)