Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Planschade en nadeelcompensatie

Wanneer de overheid werken uitvoert, kunnen particulieren, bedrijven of organisaties daarvan tijdens de uitvoering maar ook daarna schade ondervinden. Soms is de schade zo onevenredig groot dat deze niet voor uw rekening behoort te blijven. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunt u in aanmerking komen voor een planschadevergoeding of nadeelcompensatie.

Planschade
Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologische situatie. Er is sprake van planschade wanneer u nadeel ondervindt van een nieuwe planologische situatie die is vastgelegd in het bestemmingsplan. De waarde van uw woning kan bijvoorbeeld verminderen door verlies van uitzicht of verlies van privacy van bewoners. U kunt een verzoek om een tegemoetkoming in de planschade indienen vanaf het moment dat de planwijziging die nodig is voor het realiseren van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta onherroepelijk is. Dat is inmiddels het geval.

Indienen van een claim kan tot vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een commissie van onafhankelijke deskundigen de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de nieuwe situatie en brengt hierover advies uit aan de minister.

Nadeelcompensatie 
Er is sprake van nadeelcompensatie als u onevenredig nadeel ondervindt van de werkzaamheden voor de uitvoering van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta of de besluiten die de werkzaamheden mogelijk maken. U kunt hierbij denken aan tijdelijke afsluiting van wegen waardoor uw bedrijf vanwege verminderde bereikbaarheid schade ondervindt en aan overstroming als gevolg van de uitgevoerde waterveiligheidsmaatregelen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie is dat u deze schade niet op een andere wijze vergoed kunt krijgen.

Eén loket voor planschade en nadeelcompensatie
De toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft op 21 april 2009 de Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Deze beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 mei 2009, nr. 82. Deze beleidsregel biedt de mogelijkheid om alle verzoeken om planschade en nadeelcompensatie die verband houden met uitvoering van de maatregelen voor het programma Ruimte voor de Rivier bij één rijksloket in te dienen. Bij dit loket kunt u ook terecht als het gaat om besluiten of handelingen van andere overheden dan het Rijk (provincies, gemeenten en waterschappen) voor de uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier. Verzoeken om schadevergoeding worden beoordeeld volgens de geldende (wettelijke) regels voor vergoeding van planschade en nadeelcompensatie. Voordat op de ingediende aanvraag wordt beslist, vraagt de minister advies aan een onafhankelijke schadecommissie.

Aanvraag indienen planschade en nadeelcompensatie
Het kan voorkomen dat u eventuele schade oploopt bij of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Mocht dit het geval zijn neem dan contact met Rijkswaterstaat op via het schadeloket. Mocht dit het geval zijn neem dan contact met Rijkswaterstaat op via het schadeloket.

Contact:
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
t.a.v. mr. Joost R.M. van der Poel
secretaris Schadeloket
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
088 – 797 1382

Downloads