Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Meetnet voor grondwaterstand bijna compleet

De werkzaamheden om het grondwatermeetnet van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta compleet te maken, zijn deze week begonnen. Het bedrijf BOOT plaatst de komende periode in en rond het toekomstige Reevediep de laatste meetpunten. Op deze manier kan de komende tientallen jaren in de gaten worden gehouden of, en zo ja welke gevolgen de uitvoering van de Zomerbedverlaging en de bouw van het Reevediep hebben op de grondwaterstand in het projectgebied.

In de planfase zijn berekeningen gemaakt voor de grondwatereffecten voor de deelprojecten Zomerbedverlaging en de hoogwatergeul Reevediep. Op basis daarvan zijn in de plannen ook maatregelen opgenomen. Zoals bij het Reevediep de aanleg van kwelsloten en de afdichting van de nieuwe vaargeul. Deze maatregelen moeten vernatting of verdroging van onder meer agrarische percelen voorkomen. Met het grondwatermeetnet kan worden gevolgd of de berekende effecten kloppen met de werkelijkheid. En dus of er wel of niet extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Tweehonderd meetpunten

Binnen het projectgebied vinden al langere tijd metingen plaats met meetpunten van onder andere waterschap Groot Salland. Dit meetnet wordt nu verder verfijnd. Hiervoor zijn in het deelproject Zomerbedverlaging in 2012 en 2013 meetpunten geplaatst in de stad Kampen en het uiterwaardengebied tussen Kampereiland en Zwolle. In de komende periode zullen dus ook aanvullende meetpunten worden geplaatst in het deelproject Reevediep. In totaal zijn dan bijna tweehonderd meetpunten geplaatst. De gegevens uit de meetpunten worden een paar keer per jaar uitgelezen en openbaar gemaakt. Sommige meetpunten worden tijdens de realisatieperiode met een speciale verbinding ‘realtime’ uitgelezen om in de gaten te houden wat er gebeurt tijdens de werkzaamheden.

IJsseldelta programma Meetnet voor grondwaterstand bijna compleet