Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Minister Schultz: “Water al eeuwen vriend en vijand van IJsseldelta”

KAMPERVEEN – De komst van het Reevediep en de verlaging van de IJsselbodem bij Kampen zijn weer dichterbij gekomen. Alle dertien* betrokken partners bij project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ hebben maandag 3 juni hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee spraken zij af te blijven samenwerken om het Reevediep en de verlaging van de IJsselbodem tot een succes te maken. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, een van de ondertekenaars, bezocht tevens het gebied en sprak met vertegenwoordigers van bewoners.

Hoogwater

De IJsselregio wordt in de toekomst steeds meer bedreigd door hoogwater. De maatregelen van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier zijn dan ook hard nodig voor de bescherming van de inwoners van Kampen tot Zwolle. Om die reden gaat het gebied rond Kampen de komende jaren flink op de schop. Zo komt er voor de afvoer van toekomstig hoogwater een bypass die de IJssel met het Drontermeer verbindt. Deze bypass is vorig jaar Reevediep gedoopt. Daarnaast wordt de IJsselbodem over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd. Naast de samenwerkingsovereenkomst is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de provincie Overijssel en het ministerie over de uitvoering van de projecten. De aanbestedingsprocedure start dit jaar en de eerste werkzaamheden beginnen in de loop van  2014.

Veiligheid

Minister Schultz: “Om de veiligheid van de inwoners van de IJsseldelta te vergroten, is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Het Reevediep en de zomerbedverlaging verlagen de waterstand van de IJssel waardoor overstromingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.” Ze sprak tijdens haar bezoek met enkele inwoners. “Water is al eeuwen vriend en vijand in dit gebied. In het landschap is deze strijd duidelijk zichtbaar: boerderijen op terpen en kolken ontstaan door dijkdoorbraken. Ook is het water een vriend: het heeft economische ontwikkeling gebracht in de Hanzetijd. We zetten met Ruimte voor de Rivier een historische  stap om het wonen en werken in de IJsseldelta ook in de toekomst mogelijk te maken.” Naast hoogwaterveiligheid biedt het project kansen voor nieuwe natuur, verbetering van de bereikbaarheid en het woonklimaat. Ook wordt de agrarische sector versterkt en krijgen toerisme en recreatie een impuls. Namens de provincie Overijssel ondertekende gedeputeerde Boerman de samenwerkingsovereenkomst en gedeputeerde Rietkerk de realisatieovereenkomst.

Ruimte voor de Rivier

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Er wordt gewerkt mét de natuur: de rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl.

*De samenwerkende partijen zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische zaken, de provincies Flevoland en Overijssel, de gemeenten Kampen, Dronten, Oldebroek, Hattem en Zwolle, de waterschappen Groot Salland, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer.

IJsseldelta programma Minister Schultz: “Water al eeuwen vriend en vijand van IJsseldelta”