Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
roggebotsluis_luchtfoto

Plan in hoofdlijnen N307 Roggebot – Kampen vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland hebben het Plan in Hoofdlijnen en de Reactienota voor het project N307 Roggebot-Kampen vastgesteld. Tijdens de inspraakperiode van 15 oktober tot en met 26 november 2018 zijn er 16 reacties op het (Ontwerp)Plan in hoofdlijnen binnengekomen. Deze zijn verwerkt in een Reactienota en hebben geleid tot enkele verbeteringen van het plan. Eén van de verbeteringen: de fietsroute tussen de Roggebotsluis en Kampen wordt aangelegd als een vrijliggend fietspad. Dit maakt de route voor fietsers nog veiliger.

Plan N307

Het plan voor de vernieuwde provinciale weg N307 tussen Roggebot en Kampen voorziet in nieuwe infrastructuur met gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. De in noord-zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt straks niet meer uit op de rotonde bij de sluis, maar wordt met op- en afritten aangesloten op de N307. De Roggebotsluis verdwijnt, de doorgang voor het water wordt hier een stuk breder en er komt een nieuwe brug waar schepen tot 7 meter hoogte onderdoor kunnen varen. Dit betekent dat de beroepsvaart en de open zeilboten ongehinderd onder de brug door kunnen varen en maar zeer beperkt open hoeft. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan.

Met de maatregelen willen de overheden zorgen voor een vlottere doorstroming en verbetering van de veiligheid op de weg en het water. De provincies Flevoland en Overijssel werken bij het plan nauw samen met het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland.

Vervolg

Het Plan in Hoofdlijnen is in samenwerking met de gemeenten Dronten en Kampen tot stand gekomen. De Reactienota wordt ook ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, omdat de Reactienota gebruikt wordt bij het opstellen van het (ontwerp)bestemmingsplan.

Het vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende stap, de realisatiefase. Deze fase kent twee onderdelen: voorbereiding en uitvoering. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor bestemmingsplannen en vergunningen en de eventuele grondaankoop. Ook wordt er gestart met de aanbesteding. De aanleg, de bouw van de brug en herinrichting van de N307 starten in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn. Geïnteresseerden kunnen het Plan in Hoofdlijnen bekijken op de website

IJsseldelta programma Plan in hoofdlijnen N307 Roggebot – Kampen vastgesteld