Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Planning

 

Februari 2019 Plan in Hoofdlijnen (PiH) vastgesteld
In 2018 is tijdens de planuitwerking voor de vernieuwing van de N307 Roggebot-Kampen een voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemden we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit is in februari 2019, na een inspraakperiode, door de besturen van beide provincies vastgesteld.

Schetsontwerp eind 2019
In 2019 hebben we het referentieontwerp verder uitgewerkt in een Schetsontwerp. Daarin hebben we ook de publieksreacties op het Plan in Hoofdlijnen meegenomen. De belangrijkste verandering is de ovonde (= een ovale rotonde) die een van de rotondes aan de noordkant, vlak voor de brug vervangt. Komend met de auto vanuit Overijssel is de bocht in de afrit van de N307 naar de N306 daardoor minder scherp geworden. De ovonde komt deels op de plek van het Roggebothouse te liggen. Dit petit restaurant zal in de toekomst  dan ook verdwijnen op deze plek.
Daarnaast is een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd, onder meer in de ligging van de fietspaden. Daardoor hoeven fietsers komend vanaf het AZC bijvoorbeeld minder vaak over te steken als zij richting Overijssel willen.

Ruimtelijke ordeningsprocedures
Momenteel werken we aan de voorbereiding op de uitvoering. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor de benodigde RO-besluiten: zoals bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER-actualisatie, vergunningen en de grondaankoop. De verschillende bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschap WDODelta) hebben deze plannen vastgesteld.

De besluitvorming gaat in 2 fasen:

1. Ontwerpbesluiten
De bevoegde gezagen hebben de ontwerpbesluiten voor de N307 Roggebot-Kampen vastgesteld. De terinzagelegging start op 16 april 2020: de inspraakprocedure waarin belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen reageren op de ontwerplannen en een zgn. zienswijze in kunnen dienen. Op 6 en 7 mei organiseren wij digitale informatiebijeenkomsten voor het publiek. De documenten die ter inzage liggen zijn op deze website te zien.

Definitieve besluiten  
Na afloop van de inspraakperiode voor de ontwerpplannen werken we aan de reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden verwerkt in een Nota van Beantwoording die we meesturen aan de bevoegde gezagen met de definitieve besluiten. Op basis van de ingediende reacties of andere overwegingen kunnen de plannen in die periode nog worden bijgesteld.
Nadat de bevoegde gezagen de definitieve besluiten hebben vastgesteld, volgt weer een inspraakperiode. Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan eventueel beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State.

Uitvoering
We zijn inmiddels gestart met de procedure om een aannemer te selecteren. Naar verwachting is rond de zomer van 2020 bekend welke aannemer(combinatie) de werkzaamheden aan de N307 Roggebot-Kampen zal uitvoeren.
De uitvoering start naar verwachting begin 2021. Het project moet eind 2022 gereed zijn.