Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwe situatie N307

Planvorming N307 Roggebot-Kampen

Sinds de vaststelling en de publicatie van het Plan in Hoofdlijnen in februari 2019 werkt het projectteam aan de uitwerking van de plannen voor de verbetering van de weg tussen Roggebot en de N50 en de sloop van de Roggebotsluis.

Het ontwerp van de weg krijgt steeds meer vorm. Daarin worden ook de reacties op het Ontwerp in Hoofdlijnen meegenomen. Eind augustus/begin september 2019  start een aannemer in opdracht van de projectorganisatie met het uitvoeren van de zgn. conditioneringsonderzoeken. Deze onderzoeken moeten informatie opleveren voor het wegontwerp en de uitvoering daarvan, bijvoorbeeld over de bodemgesteldheid. We informeren de eigenaren en gebruikers van deze gronden rechtstreeks over deze werkzaamheden en vragen hun toestemming om op hun grond aan de slag te gaan.

Daarnaast werken we aan het opstellen van de documenten voor de ruimtelijke ordeningsprocedures: bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER, vergunningen en dergelijke. Deze plannen moeten door diverse bevoegde gezagen worden vastgesteld: gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat/het Rijk, waterschappen. Al die plannen gaan vanzelfsprekend ook de inspraak in: een keer als ontwerpplannen en daarna nog een keer als vastgestelde plannen.

Onder meer via deze nieuwsbrief zullen we u informeren over de momenten waarop de plannen ter inzage liggen en hoe u daarop kunt reageren. We verwachten dat de eerste inspraakronde begin 2020 plaatsvindt.

IJsseldelta programma Planvorming N307 Roggebot-Kampen