Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Programma IJsseldelta

In het programma IJsseldelta werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Nu wordt gewerkt aan de tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is.

In 1993 steeg het water, ook in de IJsseldelta, tot verontrustende hoogte. In 1995 was de waterstand in Nederland zelfs zo hoog dat een groot aantal mensen tijdelijk moest worden geëvacueerd. Deze bijna-rampen waren aanleiding voor de start van het programma Ruimte voor de Rivier. Door de rivieren meer ruimte te geven, kunnen de inwoners van het rivierengebied beter worden beschermd tegen de grote hoeveelhedien water die uit het achterland komen. Een van de onderdelen van Ruimte voor de Rivier is het programma IJsseldelta. Dat moet ervoor zorgen dat met name het zuidelijke deel van de IJsseldelta (het gebied rond Kampen en Zwolle) ook bij toekomstige hoge waterstanden droge voeten houdt.

In de eerste fase hebben de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel gewerkt aan twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: een zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. En de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Naast de waterveiligheid is ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuur met wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en een klimaatdijk met ruimte voor een nieuwe woonwijk.
Met de opening van het Reevediep door Koning Willem Alexander op 14 maart 2019 is het programma Ruimte voor de Rivier en de eerste fase van IJsseldelta afgerond. Inmiddels is het Deltaprogramma gestart als opvolger van het programma Ruimte voor de Rivier.

In de tweede fase worden onder het motto “Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid”, vier projecten uitgevoerd: Reevesluis, Drontemeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. Deze projecten hebben allemaal eigen doelstellingen, opdrachtgevers en een eigen planning. Omdat er tussen de projecten veel raakvlakken zijn, werken de projectorganisaties nauw samen. Het is de bedoeling dat het programma IJsseldelta eind 2022 helemaal klaar is.