Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
baggerboot1-2

Zomerbedverlaging

Het doel van de zomerbedverlaging van de IJssel bij Zwolle was waterstandsdaling, waarmee de hoogwaterveiligheid rondom de IJssel is vergroot. Het zomerbed van de IJssel is in 2016 over een afstand van zeven kilometer verlaagd, tussen Kampen en de Eilandbrug, bij de monding. Dit is gedaan door de bodem af te graven. De rivierbodem is daardoor dieper komen te liggen en het omreed kan meer water afvoeren.

Het zomerbed is de bodem van de rivier in de zomermaandent: het gebied waar de schepen varen. ’s Winters en in het vroege voorjaar kan de rivier veel breder worden en de uiterwaarden onder water zetten. De hele strook tussen de twee dijken heet dan ook het winterbed.

In de zomer van 2016 zijn vijf grote betonnen schanscaissons gemonteerd bij de Stadsbrug in de IJssel. Deze caissons vormen een soort bumpers die de brug moeten beschermen tegen uit koers geraakte schepen. In verband met de zomerbedverlaging moest de oude aanvaarbescherming van de Stadsbrug worden aangepast.

Nieuwe inrichting vijf uiterwaarden
Met de herinrichting van vijf uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle is invulling gegeven aan de ruimtelijke kwaliteitsopgave van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Hierbij hebben we ons vooral gericht op het behoud en de versterking van de bijzondere natuurwaarden van de IJsseldelta en de toegankelijkheid van het gebied.

Zo hebben we eind 2016 in Scherenwelle het oppervlak kievitsbloemhooiland met ca. 12 hectare vergroot en is een nieuwe geul aangelegd. Net als in de Vreugderijkerwaard is het aanwezige rietmoeras verjongd door lokaal open plekken te maken. In de Koppelerwaard is de bestaande plasdrassituatie voor weidevogels verbeterd door het bouwen van een roosmolen, zodat de weidevogels hier beter voedsel kunnen vinden.

Door de natuurlijke (hoogte)verschillen in het Zalkerbosch is er veel potentie voor verschillende natuurtypen. In het voorjaar van 2016 is ca. 5 hectare hardhoutooibos en 4 hectare stroomdalgrasland op de oeverwal gerealiseerd. Ten slotte werd eerder (in 2015) een nevengeul aangelegd in de Bentinckswelle, waarmee ook een gunstiger foerageergebied voor steltlopers is gecreëerd.

Afbeeldingen