Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Samen doorwerken aan waterveiligheid - Drontermeerdijk

Waterveiligheid is een van de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. De dijken zijn belangrijk voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Het waterschap beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland. In 2019 begon Waterschap Zuiderzeeland met het versterken van de Drontermeerdijk. Op 29 april 2021 was het merendeel van het werk klaar en opende Heemraad Tom Vereijken de dijk en de daarop gelegen provinciale weg. Dit was een half jaar eerder dan aanvankelijk gepland.  Inwoners van Flevoland, Zwolle en Kampen kunnen ook de komende 100 jaar gewoon blijven rekenen op droge voeten. De werkzaamheden zijn eind 2021 opgedragen en opgeleverd.

Er worden cookies gebruikt voor deze content. Accepteer de cookies om de content te bekijken.

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied erachter voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn landelijke normen vastgesteld. De versterkte Drontermeerdijk kan extreem hoogwater aan dat van de IJssel via het Reevediep en Drontermeer wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die is genomen om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water.

Aannemer Boskalis voerde de dijkversterking in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland uit. Het waterschap stelde daarbij als uitdagende randvoorwaarde dat de uitvoer van de dijkversterking duurzaam en circulair moest zijn. Met zo min mogelijk hinder voor de natuur, omwonenden en het verkeer. Dat is gelukt.

Genomen maatregelen

  • De Drontermeerdijk is met ongeveer 3 meter opgehoogd. De dijk is nu twee keer zo hoog als voorheen.
  • De Drontermeerdijk is over een afstand van 3 kilometer opgehoogd en versterkt. (tussen Roggebotsluis/N307 en Reevesluis)
  • Op de Drontermeerdijk is een nieuwe weg N306 gelegd.
    Drontermeerdijk aanleg fietsoversteek

Omgeving en werkzaamheden

Het waterschap werkt nauw samen met verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeente Dronten, aannemer Boskalis Nederland, omwonenden, ondernemers, weggebruikers en belangenorganisaties om de uitdagingen op de thema’s waterveiligheid, belasting voor milieu, flora & fauna, verkeer en mogelijke hinder voor omwonenden zo klein mogelijk te houden.

  • Hinder beperken: Door de aanleg van een tijdelijke weg naast de dijk, bleef de N306 tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor verkeer en omwonenden.
  • Oog voor waterveiligheid en duurzaamheid : Door gebruik te maken van zand en klei uit de buurt, het hergebruik van materialen en de inzet van schoon materieel minimaliseert de CO2-uitstoot en andere impact op het milieu.
  • Natuur: Door kleinschalig te voorzien in recreatiemogelijkheden en nieuwe natuur zoals het verbeteren van de faunapassage boven de Drontermeertunnel.
  • Lokale meerwaarde: tijdens de werkzaamheden is er geïnvesteerd in de omgeving. Zo is de Waningeweg geasfalteerd en is een mountainbikepad aangepakt en uitgebreid en kwam er een extra fietsaansluiting bij de N307.Opening N306 versterkte Drontermeerdijk

Meer informatie

Heeft u vragen over het project Drontermeerdijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland via 0320-274911 of stuur een mail naar versterkingdrontermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Bewonersbrieven aannemer

Boskalis versterkt in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk. Regelmatig informeert de aannemer de omwonenden via een bewonersbrief. U kunt deze hieronder downloaden.

IJsseldelta programma Drontermeerdijk