Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid - N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle.
De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden rijbanen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijk werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor wordt de doorgang voor het water hier een stuk breder. En ten slotte bouwen we een nieuwe, beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit willen we bouwen

3D ontwerp bekijken

Bekijk hier het schetsontwerp van de N307 Roggebot-Kampen.

De weg
De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uitkrijgt. Er komen gescheiden parallelwegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Hiervoor maken we hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307.
De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur.
Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

De sluis
In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex  loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam verdwijnt ook de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen doorstromen. Als de Roggebotsluis is weggehaald kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, echt goed gaan werken.

De brug
Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 lang en met een doorvaarthoogte van 7 m. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.

Bekijk het ontwerp in 3D
Van het schetsontwerp van de nieuwe N307 en de nieuwe brug zijn beeldimpressies gemaakt. Deze kunt u hier in 3D bekijken.
Deze 3D-impressie laat zien hoe de N307, vanaf het kruispunt net voor het asielzoekerscentrum en het volkstuinencomplex in Flevoland tot aan de N50 bij Kampen, er nu uitziet en hoe dit traject er in de toekomst uit gaat zien. Deze visualisatie geeft een realistische indruk van het schetsontwerp van de nieuwe weg. Met één klik kunt u de nieuwe situatie vergelijken met de huidige situatie.

Planning

Februari 2019 Plan in Hoofdlijnen (PiH) vastgesteld
In 2018 is tijdens de planuitwerking voor de vernieuwing van de N307 Roggebot-Kampen een voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemden we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit is in februari 2019, na een inspraakperiode, door de besturen van beide provincies vastgesteld.

Schetsontwerp eind 2019
In 2019 hebben we het referentieontwerp verder uitgewerkt in een Schetsontwerp. Daarin hebben we ook de publieksreacties op het Plan in Hoofdlijnen meegenomen. De belangrijkste verandering is de ovonde (= een ovale rotonde) die een van de rotondes aan de noordkant, vlak voor de brug vervangt. Komend met de auto vanuit Overijssel is de bocht in de afrit van de N307 naar de N306 daardoor minder scherp geworden. De ovonde komt deels op de plek van het Roggebothouse te liggen. Dit petit restaurant zal in de toekomst  dan ook verdwijnen op deze plek.
Daarnaast is een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd, onder meer in de ligging van de fietspaden. Daardoor hoeven fietsers komend vanaf het AZC bijvoorbeeld minder vaak over te steken als zij richting Overijssel willen.

Ruimtelijke ordeningsprocedures
Momenteel werken we aan de voorbereiding op de uitvoering. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor de benodigde RO-besluiten: zoals bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER-actualisatie, vergunningen en de grondaankoop. De verschillende bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschap WDODelta) zullen deze plannen naar verwachting in 2020 worden vaststellen.

De besluitvorming gaat in 2 fasen:

1. Ontwerpbesluiten
Naar verwachting stellen de bevoegde gezagen de ontwerpbesluiten voor de N307 Roggebot-Kampen begin 2020 vast. Daarna start de terinzagelegging: de inspraakprocedure waarin belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen reageren op de ontwerplannen en een zgn. zienswijze in kunnen dienen. In deze periode zullen we enkele informatiebijeenkomsten voor het publiek organiseren. De start van de procedure melden we ook op deze website. Ook de documenten die ter inzage worden gelegd, zullen dan via deze website in te zien zijn.

Definitieve besluiten  
Na afloop van de inspraakperiode voor de ontwerpplannen werken we aan de reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden verwerkt in een Nota van Beantwoording die we meesturen aan de bevoegde gezagen met de definitieve besluiten. Op basis van de ingediende reacties of andere overwegingen kunnen de plannen in die periode nog worden bijgesteld.
Nadat de bevoegde gezagen de definitieve besluiten hebben vastgesteld, volgt weer een inspraakperiode. Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan eventueel beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State.

Uitvoering
We zijn inmiddels gestart met de procedure om een aannemer te selecteren. Naar verwachting is rond de zomer van 2020 bekend welke aannemer(combinatie) de werkzaamheden aan de N307 Roggebot-Kampen zal uitvoeren.
De uitvoering start naar verwachting begin 2021. Het project moet eind 2022 gereed zijn.

Meer informatie
Dit is een project van de provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over de N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265200 of met omgevingsmanager Froukje Oostra via N307@flevoland.nl

IJsseldelta programma N307 Roggebot-Kampen

Afbeeldingen