Email icoon
Facebook logo
Luchtbeelden november 2019

Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid - N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle.
De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden rijbanen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijk werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor wordt de doorgang voor het water hier een stuk breder. En ten slotte bouwen we een nieuwe, beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Informatiepagina Hoofdbesluiten
Dit willen we bouwen

Bekijk hier het schetsontwerp van de N307 Roggebot-Kampen.

3D ontwerp bekijken
De weg

De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uitkrijgt. Er komen gescheiden parallelwegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Hiervoor maken we hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307.
De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur.
Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

De sluis

In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex  loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam verdwijnt ook de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen doorstromen. Als de Roggebotsluis is weggehaald kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, echt goed gaan werken.

De brug

Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 lang en met een doorvaarthoogte van 7 m. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.

Bekijk het ontwerp in 3D

Van het schetsontwerp van de nieuwe N307 en de nieuwe brug zijn beeldimpressies gemaakt. Deze kunt u hier in 3D bekijken.
Deze 3D-impressie laat zien hoe de N307, vanaf het kruispunt net voor het asielzoekerscentrum en het volkstuinencomplex in Flevoland tot aan de N50 bij Kampen, er nu uitziet en hoe dit traject er in de toekomst uit gaat zien. Deze visualisatie geeft een realistische indruk van het schetsontwerp van de nieuwe weg. Met één klik kunt u de nieuwe situatie vergelijken met de huidige situatie.

Gevolgen voor waterveiligheid

Uit onderzoek blijkt dat de Roggebotsluis kan worden weggehaald. Vrijwel overal in IJsseldelta zal de waterstand – soms decimeters – lager worden, ook bij de stadsfronten van Kampen en IJsselmuiden. Ten noorden van de stadsfronten kunnen in extreme omstandigheden door stormopwaaiing vanuit het IJsselmeer iets hogere belastingen op de waterkeringen ontstaan (kans van voorkomen kleiner dan eens per 1000 jaar). Voor de dijken langs de IJssel bij Kampen (dijktrajecten 10-3 en 11-2) levert dit geen veiligheidsprobleem op, omdat de waterkering ter plaatse voldoende overhoogte heeft.

Ook voor de voorliggende kering 225 bij Kampereiland, (IJsselmuiden – Balgstuw Ramspol) zijn de effecten relatief beperkt. De beheerders (Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta) hebben afgesproken om voor 2023 een wettelijke beoordeling van kering 225 uit te voeren.

De terreinen van de Zuiderzeehaven liggen buitendijks aan de IJssel. Voor de meeste bedrijven is een goede verbinding met de rivier belangrijk. Voor de delen van het haventerrein die boven 2.70 m +NAP liggen, verandert de kans op wateroverlast van ongeveer eenmaal per 1500 jaar nu, naar in de toekomst eenmaal per 1300 jaar. Het gaat hierbij dan om 2-3 cm hogere waterstanden.

De recreatieve functies aan het Drontermeer krijgen, na het weghalen van de Roggebotsluis, te maken met zowel hoger als lager water. Met deze recreatie-inrichtingen zijn afspraken gemaakt voor beschermende maatregelen, zodat het functioneren op een vergelijkbaar niveau mogelijk blijft.

Meer informatie

Dit is een project van de provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over de N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265200 of met omgevingsmanager Erik van Essen via N307@flevoland.nl

IJsseldelta programma N307 Roggebot-Kampen

Afbeeldingen