Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Samen werken aan een veilige, bereikbare en mooie IJsseldelta

In de tweede fase van IJsseldelta worden in de periode tot eind 2022 vier projecten gerealiseerd: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen.

 

In 2016 heeft het Rijk opdracht gegeven voor een versnelde planuitwerking van de tweede fase IJsseldelta. De minister en de regio zagen mogelijkheden voor een versnelling èn een besparing. Als de projecten gelijktijdig worden uitgevoerd, zijn geen kostbare tijdelijke maatregelen nodig.
De toekomstige beheerders realiseren de verschillende projecten afzonderlijk, maar zorgen daarbij wel voor een goede onderlinge afstemming. Zo wordt ook de hinder, met name tijdens de uitvoering beperkt.

Reevesluis

Project pijl

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam.   Reevesluis De Reevesluis keert in de ...

Reevesluis

Drontermeerdijk

Project pijl

Waterveiligheid is een van de kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. De dijken zijn belangrijk voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Het waterschap beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland. In 2019 begon Waterschap Zuiderzeeland met het versterken van de Drontermeerdijk. Op 29 ...

N307 Roggebot-Kampen

Project pijl

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in ...

Luchtbeelden november 2019

Recreatieterreinen

Project pijl

Aan de oevers van het noordelijk deel van het Drontermeer liggen verschillende havens en recreatieterreinen. De veranderingen van de IJsseldeltaprojecten hebben ook gevolgen voor deze havens en terreinen. Door de aanleg van het Reevediep en de Reevesluis, maar vooral na het verwijderen van de Roggebotsluis, ...