Samen werken aan een veilige, bereikbare en mooie IJsseldelta

In de tweede fase van IJsseldelta worden in de periode tot eind 2022 vier projecten gerealiseerd: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen.

 

In 2016 heeft het Rijk opdracht gegeven voor een versnelde planuitwerking van de tweede fase IJsseldelta. De minister en de regio zagen mogelijkheden voor een versnelling èn een besparing. Als de projecten gelijktijdig worden uitgevoerd, zijn geen kostbare tijdelijke maatregelen nodig.
De toekomstige beheerders realiseren de verschillende projecten afzonderlijk, maar zorgen daarbij wel voor een goede onderlinge afstemming. Zo wordt ook de hinder, met name tijdens de uitvoering beperkt.

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. Reevesluis De Reevesluis keert in de toekomst ...

Reevesluis

De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk. Waarom? Dijken moeten ...

Drontermeerdijk

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen de twee provincies. De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding ...

N307 Roggebot-Kampen

Aan de oevers van het Drontermeer liggen verschillende recreatievoorzieningen: de Music Club Kampen, kanovereniging Skonenvaarder, mogelijke recreatieve ontwikkeling op de locatie van de voormalige camping Roggebotsluis, de haven van watersportvereniging Roggebot en de passantenhavens Smient en Meerkoet van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De realisatie van ...

Recreatieterreinen