Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Regio IJsseldelta waterveilig

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de uitvoering van de laatste grote infrastructurele werken die de waterveiligheid in de IJsseldelta moeten borgen. Deze werken worden gerealiseerd omdat nog maar kort geleden duidelijk werd dat het slecht gesteld was met de veiligheid van veel mensen die langs de grote rivieren wonen, waaronder ook de IJssel.

In 1993 en 1995 stond het water op de grote rivieren zo hoog dat duizenden bewoners van laag gelegen gebieden geëvacueerd moesten worden. Ook moest voor veel vee een ander onderkomen gezocht worden vanwege het dreigende gevaar van overstromingen. Landelijk werd afgesproken dat er maatregelen genomen werden die ervoor zorgen dat overstromingsgevaar van de grote rivieren, ook vanwege klimaatverandering, niet meer zal optreden.

Voor de regio Zwolle-Kampen bestond er eveneens ernstig gevaar voor overstroming. Beelden van uitgebreide dijkbewaking staan bij veel mensen nog vers in het geheugen. Studies wezen uit dat de waterveiligheid van Zwolle en Kampen geborgd kan worden als het IJsselwater meer ruimte krijgt. Een combinatie van maatregelen moest dit mogelijk maken.

In de regio Zwolle-Kampen speelden ook andere ruimtelijke vraagstukken die opgelost moesten worden. Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen stelden in 2014 een gezamenlijke aanpak voor onder de noemer gebiedsontwikkeling IJsseldelta -Zuid. Hierin zijn doelen vastgesteld die goed in combinatie met de waterveiligheid aangepakt konden worden. De verbetering van de doorstroming van het wegverkeer en de inpassing van de Hanzespoorlijn vroegen aandacht. Andere wensen waren verbeteren van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie en de realisatie van een waterrijk woonmilieu nabij Kampen.

Wie nu, 10 jaar later, in het gebied rondkijkt zal de veranderingen zien die vanuit de gebiedsontwikkeling tot stand zijn gebracht. Meest tastbaar in het landschap zijn de veranderingen die in het gebied van de bypass ten zuiden van Kampen zijn gerealiseerd.

In 2019 is de hoogwatergeul Reevediep met daarin een vaargeul opgeleverd. Deze vaargeul tussen het Drontermeer en de IJssel is ruim 6 km lang. Jaarlijks maken tussen de 10.000 en 14.000 vaartuigen gebruik van deze nieuwe verbinding tussen de randmeren en de IJssel.

In dit gebied zijn 30 km fiets-, wandel-, en onderhoudspaden aangelegd. Veel paden liggen op en langs de dijken die de hoogwatergeul begrenzen aan noord en zuidzijde. Vanaf die paden kun je goed waarnemen hoe het gebied zich inmiddels heeft ontwikkeld. Duidelijk zichtbaar is dat een deel van de dijk aan de noordzijde van het Reevediep over een lengte van 1750 meter verhoogd is aangelegd. Het binnentalud van deze klimaatdijk kan bebouwd worden. De eerste woningen van het Reevedorp zijn hier inmiddels in aanbouw.

Opvallende elementen in het landschap zijn verder de nieuw gebouwde kunstwerken. De recreatieschutsluis (Scheeresluis) is aangelegd nabij de IJssel om peilverschillen te overbruggen tussen de IJssel en het Reevediep. In het vaarseizoen (april-november) wordt deze Scheeresluis bediend en dat trekt veel bekijks.

De Kamperstraatweg is aangepast en loopt nu over het nieuw gebouwde inlaatsysteem. Op dit inlaatwerk is de rijbaan aangelegd met een vrij liggend fietspad van 3 meter. Het inlaatsysteem bestaat verder uit een overstroombare kade langs de IJssel en een migratiegeul met vispassage.

Een ander beeldbepalend kunstwerk is de Brug Nieuwendijk. Deze brug voor lokaal verkeer is 385 meter lang en heeft overspanningen van 27,5 meter. Deze brug kent net als de andere kunstwerken een transparante constructie. De dijk loopt onder de brug door en het brugdek ligt tot tegen de kruin van de dijk. Dat maakt het kunstwerk visueel ondergeschikt aan de dijken en dat was uitgangspunt bij het ontwerp.

In het gebied is ruimte voor ruim 400 hectare nieuwe natuur. In 2014 is het eerste gebied ingericht in de vorm van 42 ha rietmoerassen bij de overgang van Reevediep naar Drontermeer. Nieuwe natuur ontwikkelt zich ook op de hogere delen van de hoogwatergeul, strandwallen, rietvelden, open water, uiterwaarden met recreatief medegebruik en een nevengeul ter plaatse van oude zandwinplas. Dit gebied valt in de smaak bij veel soorten vogels die hier in grote aantallen verblijven.

Op dit moment functioneert de oude IJsseldijk nog als waterkering voor de IJssel. Als alle andere werkzaamheden zijn uitgevoerd is het gebied bestand tegen hogere waterstanden en dan wordt deze dijk verwijderd. Het rivierwater zal het gebied instromen zodra er een hoogte van 1,50 meter +NAP is bereikt. Dit zal gemiddeld eens per 5 jaar het geval zijn en dat trekt dan ongetwijfeld veel bezoekers.

In het gebied is nu al veel veranderd en dat mag gezien worden. Na oplevering van de laatste werken in 2023 en 2024 kan het gebied zich verder ontwikkelen tot een nieuw fraai onderdeel van de IJsseldelta waar het waterveilig vertoeven is.

IJsseldelta programma Regio IJsseldelta waterveilig