Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Ontwerp-verkeersbesluit N307 Roggebot-Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2023 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd.

De nieuwe infrastructuur heeft als logisch gevolg dat een nieuwe verkeerssituatie ontstaat, zowel voor de provinciale infrastructuur van de N307 in de provincies Flevoland en Overijssel als de daarop aansluitende gemeentelijke infrastructuur van de gemeenten Dronten en Kampen. Om de nieuwe verkeerssituatie veilig in gebruik te nemen dienen ook fysieke maatregelen te worden genomen, zoals onder andere het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens.

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Om dit voor de nieuwe verkeerssituatie als een gevolg van het project N307 Roggebot-Kampen te borgen is namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gedeputeerde Staten van Overijssel, burgemeester en wethouders van Dronten en burgemeester en wethouders van Kampen een verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet opgesteld.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het (ontwerp)besluit zijn de provinciale coördinatiebesluiten van de provincies Flevoland en Overijssel en de gemeentelijke coördinatiebesluiten van de gemeenten Dronten en Kampen voor de ontwikkeling van de IJsseldelta fase 2 van toepassing.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

Het ontwerp-verkeersbesluit inclusief de bijbehorende stukken ligt van donderdag 13 april tot en met woensdag 24 mei 2023 ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten.
  • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de coördinator voor procedures van het IJsseldelta-programma L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625.

Alle documenten zijn digitaal te raadplegen via www.ijsseldeltaprogramma.nl, op de pagina van N307 Roggebot-Kampen onder de kop Bekendmakingen. Tevens zijn de documenten in te zien op de website van de provincie Flevoland via https://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 13 april tot en met woensdag 24 mei 2023, kan een ieder digitaal, schriftelijk, of mondeling een zienswijze over het ontwerp-verkeersbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, de vermelding van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze op ziet en de inhoud van uw zienswijze.

Digitaal

Een digitale zienswijze kan ingediend worden via het coördinerend digitale postadres info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘IJsseldelta programma’ in de titel van de mail. Omdat u het inhoudelijke antwoord per post toegezonden krijgt, dient u in de e-mail ook uw naam en postadres te vermelden.

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625, zodat met u een afspraak kan worden gemaakt. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging. Het bestuur dat het besluit zal nemen, betrekt uw zienswijze bij het nemen van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden in een Nota van Beantwoording samengevat en beantwoord. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van het definitieve besluit wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd over de wijze waarop het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan. Tegen het definitieve verkeersbesluit staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta fase 2 valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures voor het IJsseldelta programma, dhr. L. Haverkort, telefonisch te bereiken via 06 4069 8625.