Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Besluit Wet geluidhinder overige locaties

Het programma IJsseldelta-Zuid omvat een integrale stedelijke ontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Als onderdeel van deze ontwikkeling worden – naast het deelgebied Reeve – een beperkt aantal nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk binnen de zones van wegen en de Hanzelijn.

Voor geluidgevoelige functies op grond van de Wet geluidhinder geldt dat via een apart besluit vastgelegd dient te worden dat lokaal een hogere grenswaarde voor geluid mag gelden. Dit is voor het deelgebied Reeve geregeld in het Besluit Wet geluidhinder Reeve dat op 12 december 2013 is vastgesteld door het college van B&W van Kampen.