Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Besluiten Flevoviaduct Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt er een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd.

Als onderdeel van de nieuwe infrastructuur wordt ook een viaduct gebouwd. Dat is nodig om lokaal verkeer de mogelijkheid te bieden de N307 over te steken en de beide aan te leggen parallelwegen langs de N307 met elkaar te verbinden. Voor de bouw van het viaduct zijn de volgende vergunningen verleend:

 • Een omgevingsvergunning (bouwen) op grond van de Wabo van het college van B&W van de gemeente Kampen.
 • Een vergunning op grond van de Waterwet van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta.

De ontwerpen van de vergunningen hebben ter inzage gelegen van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 27 juli 2021. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn in deze periode géén zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten zijn de provinciale coördinatiebesluiten (in samenhang met gemeentelijke coördinatiebesluiten) van toepassing die zijn genomen voor de ontwikkeling van IJsseldelta fase 2.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 18 augustus tot en met dinsdag 28 september 2021 ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten.
 • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen.

Alle documenten zijn onderaan deze pagina tevens digitaal in te zien.

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van woensdag 18 augustus tot en met dinsdag 28 september 2021, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

De volgende (rechts)personen kunnen beroep instellen tegen de besluiten:

 • Belanghebbenden;
 • Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt uw beroep per post of digitaal instellen.

 • Per Post: ter attentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Digitaal: via het Digitaal Loket van de Raad van State: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
 • een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Toewijzing van de voorlopige voorziening kan inhouden dat één of meer besluiten niet in werking treden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 4069 8625.