Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Hoofdbesluiten N307 Roggebot-Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Daarvoor wordt ondermeer de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd.

De N307 tussen Roggebot en Kampen wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt plaats voor nieuwe infrastructuur waarbij de N306 onder de N307 door gaat. De N307 wordt vernieuwd over een traject van circa 3,5 kilometer in de gemeenten Kampen en Dronten. De nieuwe infrastructuur scheidt langzaam en snel verkeer. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter en een beweegbaar gedeelte. Het resultaat is een vlottere doorstroming en een veiliger situatie voor het verkeer op de weg en het water.

Het project N307 Roggebot-Kampen bestaat uit:

 • het bouwen van een nieuwe brug tussen Flevoland en Overijssel,
 • het vernieuwen van de N307 tussen Roggebot en de N50 bij Kampen,
 • het weghalen van de Roggebotsluis.

Om het project te kunnen realiseren zullen zowel in Dronten als in Kampen bomen moeten worden gekapt. Uit onderzoek dat is uitgevoerd, is gebleken dat – om de werkzaamheden uit te kunnen voeren – een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is voor de ruige dwergvleermuis, boommarter, grote weerschijnvlinder, wezel en egel. Door de provincie Overijssel is (ook namens de provincie Flevoland) een (ontwerp) ontheffing opgesteld. In de (ontwerp) ontheffing wordt nader toegelicht onder welke voorwaarden de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht in het besluit, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
 • een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Toewijzing van de voorlopige voorziening kan inhouden dat één of meer besluiten niet in werking treden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 4069 8625.

Downloads en relevante bijlagen

Relevante bijlagenRelevante bijlagen


Relevante bijlagenRelevante bijlagen