Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen Drontermeerdijk

Omgevingsvergunning versterking Drontermeerdijk

De Drontermeerdijk wordt – zoals ook omschreven in het Projectplan Waterwet versterking Drontermeerdijk – binnenwaarts (in westelijke richting) versterkt. In het bestaande bestemmingsplan is een dijkprofiel opgenomen die ruimte biedt aan een versterking van de dijk in oostelijke richting (richting het Drontermeer). Hierdoor komt het profiel van de voorgenomen dijkversterking niet overeen met het bestemmingsplan. Voor het toestaan van een ander dijkprofiel is een omgevingsvergunning nodig.

In de omgevingsvergunning staat omschreven op welke grond er door de gemeente Dronten toestemming is verleend om de dijkversterking mogelijk te maken. Het college van B&W van de gemeente Dronten heeft op 26 juni 2019 besloten de omgevingsvergunning te verlenen.