Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Ontwerpbesluit duikerbrug N307

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt er een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd.

Als onderdeel van de nieuwe infrastructuur wordt ook het uitwateringskanaal onder de N307 naar het oosten verlegd. Daartoe wordt een duikerbrug gebouwd. Voor de bouw van de duikerbrug is het volgende besluiten opgesteld die ter inzage ligt:

  • Een ontwerp-omgevingsvergunning (bouwen) op grond van de Wabo van het college van B&W van de gemeente Kampen.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het (ontwerp)besluit is het provinciale coördinatiebesluit van de provincie Overijssel en het gemeentelijke coördinatiebesluit van de gemeente Kampen voor de ontwikkeling van de IJsseldelta fase 2 van toepassing. Dat houdt in dat de ontwerpen van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen gezamenlijk ter inzage worden gelegd en dat later ook de vastgestelde besluiten gezamenlijk bekend worden gemaakt.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

U heeft de mogelijkheid de papieren ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken in te zien van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 27 juli. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten.
  • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat deze gemeentehuizen niet gedurende de gehele inzagetermijn open zijn. U wordt verzocht in dat geval een afspraak te maken om de stukken in te zien.

Alle documenten zijn tevens digitaal te raadplegen onderaan deze pagina.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 27 juli, kan een ieder digitaal, schriftelijk, of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, de vermelding van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze op ziet en de inhoud van uw zienswijze.

Digitaal

Een digitale zienswijze kan ingediend worden via het coördinerend digitale postadres info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘IJsseldelta fase 2’ in de titel van de mail. Omdat u het inhoudelijke antwoord per post toegezonden krijgt, dient u in de e-mail ook uw naam en postadres te vermelden.

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland / Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625, zodat met u een afspraak kan worden gemaakt. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging. Het bestuur dat het besluit zal nemen, betrekt uw zienswijze bij het nemen van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden in een Nota van Beantwoording samengevat en beantwoord. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd over de wijze waarop het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan. Tegen het definitieve besluit staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta fase 2 valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 4069 8625.

Downloads en relevante bijlagen