Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Besluiten Roggebotbrug N307 Roggebot-Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd.

De Roggebotsluis heeft op dit moment ook de functie van oeververbinding met daarop onder andere de N307 tussen Kampen en Dronten. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt er een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd. Het ontwerp van de brug is technisch uitgewerkt. Om de brug volgens dit ontwerp te kunnen bouwen zijn er verschillende besluiten benodigd. De volgende besluiten zijn opgesteld en liggen ter inzage:

 • Een omgevingsvergunning (bouwen) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het college van B&W van de gemeente Dronten.
 • Een vergunning op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Een besluit wijziging projectplan Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Een besluit wijziging vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De ontwerpen van de vergunningen en besluiten hebben ter inzage gelegen van donderdag 15 juli tot en met woensdag 25 augustus 2021. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn in deze periode géén zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten zijn de provinciale coördinatiebesluiten (in samenhang met gemeentelijke coördinatiebesluiten) van toepassing die zijn genomen voor de ontwikkeling van IJsseldelta fase 2.

 

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 30 september tot en met woensdag 10 november 2021 ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten.
 • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen.

Alle documenten zijn tevens digitaal te raadplegen onderaan deze pagina.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd, te weten van donderdag 30 september tot en met woensdag 10 november 2021, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

De volgende (rechts)personen kunnen beroep instellen tegen de besluiten:

 • Belanghebbenden;
 • Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt uw beroep per post of digitaal instellen.

 • Per Post: ter attentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Digitaal: via het Digitaal Loket van de Raad van State: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
 • een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Toewijzing van de voorlopige voorziening kan inhouden dat één of meer besluiten niet in werking treden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Vragen?

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 4069 8625.

Voor vragen over het project N307 Roggebot-Kampen kunt u terecht bij het omgevingsmanagementteam van het project N307 Roggebot-Kampen via mevrouw C. Overgoor, telefoonnummer 06 1509 3110.

Downloads

Relevante bijlagen


Relevante bijlagen