Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Besluiten duiker bij gemaal Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt er een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd.

Als een onderdeel van het project wordt er ter hoogte van het gemaal Kampen een duiker onder de N307 aangelegd. Op deze locatie ligt een reeds bestaande duiker, maar vanwege de verbreding van de weg en de staat van de bestaande duiker wordt deze in zijn geheel vervangen. Voor de aanleg van de duiker zijn de volgende vergunningen verleend:

 • Een omgevingsvergunning (bouwen) op grond van de Wabo van het college van B&W van de gemeente Kampen.
 • Een vergunning op grond van de Waterwet van het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta.

De ontwerpen van de vergunningen hebben ter inzage gelegen van donderdag 10 februari tot en met woensdag 23 maart 2022. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn in deze periode géén zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp)besluiten zijn de provinciale coördinatiebesluiten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel en de gemeentelijke coördinatiebesluiten van de gemeente Dronten en gemeente Kampen voor de ontwikkeling van de IJsseldelta fase 2 van toepassing. Dat houdt in dat de ontwerpen van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen gezamenlijk ter inzage hebben gelegen en dat nu ook de vastgestelde besluiten gezamenlijk bekend worden gemaakt.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?

Alle documenten zijn onderaan deze pagina in te zien.

U heeft tevens de mogelijkheid om de documenten fysiek in te zien. De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 14 april tot en met woensdag 25 mei 2022 ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Dronten, De Rede 58 te Dronten.
 • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van donderdag 14 april tot en met woensdag 25 mei 2022, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

De volgende (rechts)personen kunnen beroep instellen tegen de besluiten:

 • Belanghebbenden;
 • Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt uw beroep per post of digitaal instellen.

 • Per Post: ter attentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Digitaal: via het Digitaal Loket van de Raad van State: https://loket.raadvanstate.nl/.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
 • een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Toewijzing van de voorlopige voorziening kan inhouden dat één of meer besluiten niet in werking treden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2 van de provincie Flevoland, de heer L. Haverkort, via telefoonnummer 06 – 4069 8625.