Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Kennisgeving ontwerpbesluit Projectplan Waterwet wijzigingen inrichting Reevediep, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden er in de regio Kampen-Dronten maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de realisatie van het Reevediep, een hoogwatergeul die is bedoeld om in extreme gevallen het water vanaf de IJssel naar het Drontermeer af te voeren. In 2013 is in het Projectplan Waterwet inrichting IJsseldelta-Zuid omschreven hoe deze hoogwatergeul ingericht moest worden.

Het Reevediep is inmiddels gerealiseerd en ingericht. Op een aantal punten wijkt de uiteindelijke inrichting af van het oorspronkelijke projectplan. Het gaat hier om wijzigingen van het peilbeheer van een rietmoeras, de locatie van een insteekhaven en van vegetatieklassen in de Onderdijkse waard. Met het Projectplan Waterwet wijzigingen inrichting Reevediep worden deze wijzigingen vastgelegd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op grond van de Waterwet een ontwerpbesluit voor deze wijzigingen vastgesteld . Een toelichting op de wijzigingen staat in het ontwerpbesluit.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het besluit is het provinciale coördinatiebesluit (in samenhang met het gemeentelijke coördinatiebesluit) dat genomen is voor de ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid van toepassing.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 18 december 2019 tot en met dinsdag 28 januari 2020 ter inzage op de volgende locaties:
-Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;
-Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn onderaan deze pagina ook digitaal te raadplegen onder ‘Downloads’.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?
Tijdens de periode van terinzagelegging, van woensdag 18 december 2019 tot en met dinsdag 28 januari 2020, kan een ieder digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, de vermelding van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze op ziet en de inhoud van uw zienswijze.

Alleen een belanghebbende die over een ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet naar voren brengen van een zienswijze.

Digitaal
U kunt uw zienswijzen per e-mail indienen via l.haverkort@overijssel.nl, onder vermelding van ‘IJsseldelta-Zuid’ in de titel van de mail. Omdat we u het inhoudelijke antwoord per post toezenden, dient u in de e-mail ook uw naam en postadres te vermelden.

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer L. Haverkort
Postbus 10078
8000 GB Zwolle