Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Bekendmaking besluit Projectplan Waterwet wijzigingen inrichting Reevediep, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden er in de regio Kampen-Dronten maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de realisatie van het Reevediep, een hoogwatergeul die is bedoeld om in extreme gevallen het water vanaf de IJssel naar het Drontermeer af te voeren. In 2013 is in het Projectplan Waterwet inrichting IJsseldelta-Zuid omschreven hoe deze hoogwatergeul ingericht moest worden.

Het Reevediep is inmiddels gerealiseerd en ingericht. Op een aantal punten wijkt de uiteindelijke inrichting af van het oorspronkelijke projectplan. Het gaat hier om wijzigingen van het peilbeheer van een rietmoeras, de locatie van een insteekhaven en van vegetatieklassen in de Onderdijkse waard. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op grond van de Waterwet met het Projectplan Waterwet wijzigingen inrichting Reevediep deze wijzigingen vastgelegd. Een toelichting op de wijzigingen staan in het besluit.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van woensdag 18 december 2019 tot en met dinsdag 28 januari 2020. Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het besluit is het provinciale coördinatiebesluit (in samenhang met het gemeentelijke coördinatiebesluit) dat genomen is voor de ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid van toepassing.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 18 maart 2020 tot en met dinsdag 28 april 2020 ter inzage op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn ook digitaal te raadplegen via www.ijsseldeltaprogramma.nl, te vinden onder bekendmakingen en op de pagina van IJsseldelta-Zuid fase 1.

Hoe kunt u beroep instellen?
Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van woensdag 18 maart 2020 tot en met dinsdag 28 april 2020, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht in het besluit, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.