Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen IJsseldelta-Zuid fase 1

Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - provincie Overijssel

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid wordt ten zuiden van Kampen een hoogwatergeul aangelegd van de IJssel naar het Drontermeer. Ook wordt het mogelijk gemaakt om woningen te realiseren en wordt er met het inrichtingsplan van het Reevediep circa 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

Omdat de werkzaamheden voor IJsseldelta-Zuid in of nabij de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel, Ketelmeer en Vossemeer en Veluwerandmeren plaatsvinden is – ter bescherming van de aanwezige beschermde natuurwaarden in die gebieden – een vergunning nodig, waarin voorschriften en beperkingen aan de werkzaamheden zijn gesteld. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet als het gaat om de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten op grondgebied van de provincie Overijssel.

Door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is op 12 december 2013 besloten een Vergunning op grond van de Natuurbeschermings 1998 te verlenen voor het project IJsseldelta-Zuid.