Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen Reevesluis

Vergunning Wet natuurbescherming project Reevesluiscomplex

De activiteiten voor de bouw van het Reevesluiscomplex, zoals vastgelegd in het Projectplan Waterwet IJsseldelta-Zuid bouw Reevesluiscomplex, zullen plaats vinden in of nabij het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

Ter bescherming van de in het natuurgebied aanwezige beschermde natuurwaarden moeten er voorschriften en beperkingen worden verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden aan het Reevesluiscomplex. Deze voorschriften en beperkingen zijn benoemd in de Vergunning Wet natuurbescherming project Reevesluiscomplex. De vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is op 25 september 2017 verleend door de Minister van Economische Zaken.