Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar bekendmakingen N307 Roggebot- Kampen

Verkeersbesluit N307 Roggebot-Kampen

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2023 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Hiervoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd. Om de huidige oeverbinding over de Roggebotsluis te vervangen wordt een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd.

De nieuwe infrastructuur heeft als logisch gevolg dat een nieuwe verkeerssituatie ontstaat, zowel voor de provinciale infrastructuur van de N307 in de provincies Flevoland en Overijssel als de daarop aansluitende gemeentelijke infrastructuur van de gemeenten Dronten en Kampen. Om de nieuwe verkeerssituatie veilig in gebruik te nemen dienen ook fysieke maatregelen te worden genomen, zoals onder andere het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens.

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Om dit voor de nieuwe verkeerssituatie als een gevolg van het project N307 Roggebot-Kampen te borgen is namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gedeputeerde Staten van Overijssel, burgemeester en wethouders van Dronten en burgemeester en wethouders van Kampen een verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet opgesteld.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het (ontwerp)besluit zijn de provinciale coördinatiebesluiten van de provincies Flevoland en Overijssel en de gemeentelijke coördinatiebesluiten van de gemeenten Dronten en Kampen voor de ontwikkeling van de IJsseldelta fase 2 van toepassing.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

Het verkeersbesluit ligt ter inzage van woensdag 1 november tot en met dinsdag 12 december 2023. Het geïntegreerde verkeersbesluit inclusief de bijbehorende stukken kunnen fysiek op verzoek worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via de coördinator voor procedures van het IJsseldelta-programma L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625.

Alle documenten zijn op deze pagina (hier onder) digitaal raad te plegen. Tevens zijn de documenten in te zien op de website van de provincie Flevoland via https://www.flevoland.nl/loket/ter-inzage.

Hoe kunt u een beroep instellen?

Als u het niet eens bent met een van de verkeersbesluiten kunt u in de periode van woensdag 1 november tot en met dinsdag 12 december 2023 beroep instellen bij de rechtbank.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet (tijdig) een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht.

Daarnaast kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk als u binnen de genoemde termijn ook een beroepschrift indient.

Het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening (VOVO) kunt u digitaal indienen via https://loket.rechtspraak.nl/. U kunt het ook per post versturen.

Een beroepschrift tegen het besluit van de provincie Flevoland of de gemeente Dronten kunt u sturen naar de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad.

Een beroepschrift tegen het besluit van de provincie Overijssel of de gemeente Kampen kunt u sturen naar de Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint op de dag na deze bekendmaking.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • d. de gronden van het beroep (motivering).

Crisis- en herstelwet

Het project IJsseldelta fase 2 valt onder de Crisis- en herstelwet. Voor de verkeersbesluiten gelden daarom de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

Vermeld direct in uw beroepschrift waarom u beroep instelt. Doet u dit niet (of te laat), dan is het beroep niet-ontvankelijk. Dat betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en niet inhoudelijk wordt behandeld.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures voor het IJsseldelta programma, dhr. L. Haverkort, telefonisch te bereiken via 06 4069 8625.