Terug naar nieuwsoverzicht

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel: kennisgeving aangepast voornemen milieueffectrapport

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij voornemens is een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het aangepaste m.e.r.-(beoordelings)plichtige project “Zomerbedverlaging Beneden-IJssel”. Het voornemen bestaat uit de verlaging van het zomerbed en uiterwaardmaatregelen.

Waarom dit voornemen?
Het regent vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier en zijn vastgesteld in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB Ruimte voor de Rivier, 2006). Eén van deze maatregelen is de zomerbedverlaging. Door het zomerbed van de rivier te verdiepen wordt meer ruimte gecreëerd voor de afvoer van rivierwater. Bij hoogwater komt de waterstand dan minder hoog ten opzichte van de situatie nu. Ook kan de rivier de vereiste waterhoeveelheid aan en wordt er aan de veiligheidseisen voldaan. Op dit moment bereidt de Staatssecretaris een aangepast besluit voor over de zomerbedverlaging. Daarvoor wordt een nieuwe m.e.r.-procedure gestart en worden er diverse studies gedaan.

Wat houdt het voornemen in?
Bij het ontwerpen van deze nieuwe situatie ligt de nadruk op het beperken van ongewenste effecten op de omgeving. Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van een zomerbedverlaging over de lengte van 22 kilometer. Door negatieve consequenties voor het grondwatersysteem en de natuur, is dit nu teruggebracht naar 7 kilometer tussen de Molenbrug bij Kampen en Eilandbrug bij de monding van de IJssel. Door het zomerbed te verlagen daalt het peil in de IJssel permanent. Dit heeft invloed op de wettelijk beschermde natuurwaarden. Om deze reden worden maatregelen in de uiterwaarden getroffen. De uiterwaardmaatregelen concentreren zich rond het Zalkerbosch, en in Scherenwelle. Met de invoering van deze maatregelen wordt natuur in de vorm van onder andere kievitsbloemhooiland stroomdalgrasland, hardhoutooibossen gecreëerd en ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Het gaat naar verwachting om plaatselijke ingrepen van beperkte omvang. In het MER zal de inrichting van de betreffende uiterwaarden verder uitgewerkt worden. De in het plan voorgenomen activiteit vindt plaats in de ecologische hoofdstructuur.
Met deze kennisgeving informeert het bevoegd gezag u over het voornemen tot een m.e.r.-(beoordelings)plichtig project. Het milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld voor drie m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten:

  • projectplan Waterwet
  • een ontgrondingvergunning
  • mogelijk een bestemmingsplanwijziging

Bevoegde bestuursorganen zijn:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Inspectie Leefomgeving en Transport
  • gemeenteraad Kampen

In het document “Zomerbedverlaging IJssel: start van de m.e.r.-procedure” staat aangegeven welke milieuonderzoeken voor het MER zullen worden uitgevoerd. U kunt het document downloaden via de website www.rws.nl/zomerbedverlagingbenedenijssel. Mocht u niet beschikken over internet, dan kunt u bellen met 0800-8002 (gratis). Zij sturen u dan het document per post toe.

Publieksparticipatie
Wilt u als belanghebbende betrokken worden bij het proces van het opstellen van het MER? Houdt u dan onze digitale nieuwsbrief in de gaten. U meldt zich hiervoor aan via www.rws.nl/abonneren

U kunt reageren
Wij zijn met name geïnteresseerd in antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten?
  • Heeft u speciale aandachtspunten waar u ons op wilt attenderen?

Van 22 maart tot en met 18 april 2012 kunt u uw zienswijze toesturen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via zomerbedverlaging@rws.nl.

Per post kan ook:
Rijkswaterstaat Oost Nederland, directie Water en Scheepvaart
t.a.v. dhr. A.W. Jansen, coördinator MER
Postbus 9070
6800 ED Arnhem

Wat gebeurt er verder?
De Commissie m.e.r. zal advies geven over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Na raadpleging van betrokken bestuursorganen en adviseurs, de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Voor deze activiteit moet een passende beoordeling worden gemaakt in verband met de mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’. Wanneer het MER is opgesteld, zal dit gezamenlijk met de ontwerpbesluiten die m.e.r.(beoordelings)plichtig zijn ter inzage worden gelegd en kan een ieder daarop zijn zienswijze geven.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.rws.nl/zomerbedverlagingbenedenijssel of bel de informatielijn van

Rijkswaterstaat 0800 – 8002 (gratis).

IJsseldelta programma Zomerbedverlaging Beneden-IJssel: kennisgeving aangepast voornemen milieueffectrapport