Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

A Better LIFE for Bittern

Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten werken samen om het leefgebied van roerdomp en grote karekiet in de IJsseldelta beter en groter te maken. Binnen het gezamenlijke project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta van provincie en Rijkswaterstaat gebeurt dat in het Drontermeer, onderdeel van de Veluwerandmeren. Natuurmonumenten werkt in het Zwarte Meer, onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta.

Drontermeer
Het Drontermeer is onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De provincie Overijssel heeft hier samen met Rijkswaterstaat nieuw rietmoeras aangelegd. Dat is enerzijds gebeurd door landinwaartse uitbreiding van de bestaande rietoevers in het Drontermeer. Maar vooral ook door aanleg van nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond. Het maaiveld in het gebied is, in een golvend patroon van terrassen, verlaagd tot ongeveer het grondwaterpeil. Om de ontwikkeling te versnellen is riet geplant. Voorafgaand aan het Life-project realiseerde de provincie al 8 ha nieuw rietmoeras.

In totaal is langs het Drontermeer ruim 40 ha. oftewel 0,4 km2 nieuw rietmoeras gerealiseerd. Dit wordt toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Het grootste deel van dit nieuwe moeras ligt op dit moment nog in het binnendijkse gebied, direct ten oosten van de waterkering van het Drontermeer. Door een tijdelijke kade om het gebied te leggen en door gebruik te maken van een gemaal is het mogelijk om hier optimale groeiomstandigheden te creëren voor het riet. Het rietmoeras maakt onderdeel uit van de realisatie van ruim 3 km2 nieuwe deltanatuur in het Reevediep, een nieuwe rivierarm die in het kader van Ruimte voor de Rivier ten zuiden van de stad Kampen wordt aangelegd. Nadat de nieuwe dijken van Reevediep zijn aangelegd, zal de bestaande waterkering langs het Drontermeer worden doorgestoken en komt het hele rietmoeras onder invloed van de waterdynamiek van het Drontermeer en het Reevediep.

Zwarte Meer
Aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer (Natura 2000-gebied) verbetert Natuurmonumenten de natuurkwaliteit van ongeveer 3 km2 (300 hectare) rietmoeras. Dit gebied is grotendeels eigendom van de gemeente Kampen, Stadserven Kampen en Staatsbosbeheer. Natuurmonumenten beheert het sinds 2008. Een tussenliggend perceel bij het vogelringstation wordt beheerd door Staatsbosbeheer in overleg met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Klik hier voor de website van Natuurmonumenten.

Overjarig riet voor nesten
Grote karekiet en roerdomp bouwen hun nesten in het ‘overjarige’ rietland. Dat is riet dat niet elk jaar wordt gemaaid. In het ‘waterriet’, dat met de voeten in het water staat, vinden ze hun voedsel: vis, insecten en waterplanten. Door verandering van het maaibeheer krijgt het riet de kans om ouder te worden. Het is de afwisseling van verschillende soorten rietveld die het gebied aantrekkelijk maakt voor rietvogels.

Plaggen voor nieuw riet
Om meer waterriet te krijgen, plagt Natuurmonumenten een bovenlaag van zo’n 15 centimeter van het rietland af. Ook komen er nieuwe poelen en slenken. Vooral de roerdomp zoekt voedsel langs de randen hiervan. Sloten worden uitgebaggerd, zodat het water beter doordringt in het rietland. Met het afgeplagde materiaal wordt het meer dicht bij de oever wat ondieper gemaakt. Daardoor groeit er snel weer nieuw waterriet.

Alle rietvogels profiteren
Behalve roerdomp en grote karekiet profiteren ook andere moerasvogels, zoals rietzanger, purperreiger en snor van deze verbeteringen.

Afbeeldingen