Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Uitkomsten Enquête omgevingstevredenheid april-mei 2023

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om de enquête omgevingstevredenheid in te vullen. Deze houden wij twee keer per jaar om de tevredenheid in de omgeving te meten. Op basis hiervan stemmen wij onze werkzaamheden af en nemen wij maatregelen om de werkzaamheden zo goed als mogelijk in te passen in de bestaande omgeving. We bedanken iedereen voor hun reactie. In onderstaand overzicht vindt u de uitkomsten en de vervolgstappen.

Algemeen

De uitkomsten van de enquête laten een positief beeld zien van hoe de situatie, het project en de bouwwerkzaamheden ervaren worden in de omgeving. Het overgrote deel (92%) geeft aan zich geen zorgen te maken over de bouwwerkzaamheden, 8% heeft aangegeven zich soms zorgen te maken. De vragen, zorgen en suggesties die zijn geuit gaan hoofdzakelijk over de wegwerkzaamheden en routes.

Parallelwegen

Men geef aan de snelheid van verkeer in combinatie met de vele soorten verkeer (auto- en vrachtverkeer en fietsers) en de breedte van de parallelwegen soms als onprettig te ervaren. In de definitieve situatie, vanaf 17 juli, is de verwachting dat een groot deel van deze zorgen weggenomen worden. Dit omdat er dan op de gehele verbinding tussen Kampen, Dronten en Elbrug binnen het projectgebied vrijliggende fietspaden zijn. Voor de breedte en verlichting van de parallelwegen geldt dat de provinciale eisen hiervoor zijn aangehouden. Dit zodat de nieuwe N307 goed aansluit bij de andere wegen in de omgeving.

In de tijdelijke situatie monitoren we de situatie goed en houden we contact met de wegbeheerder over de maatregelen. De snelheidsbeperkingen en de rood-witte schildjes blijven langs de weg staan, om het weg- en fietsverkeer te attenderen op de werkzaamheden.

Snelheid

Met betrekking tot de snelheid van het verkeer kunnen we melden dat er bewust nog snelheidsverlaging van 50 km per uur geldt op de hoofdrijbaan en 30 km per uur op delen van de parallelwegen. Dit doen we zowel ter bescherming van het verkeer (vanwege de wisselingen en verkeersmaatregelen) als voor onze eigen medewerkers.  We blijven in de communicatie benadrukken dat dit belangrijk is. Om hier extra aandacht voor te vragen is een snelheidsindicator geplaatst.

Doorstroming

De doorstroming op de N307 is in de huidige situatie al sterk verbeterd.  Wel zijn er de afgelopen periode in de regio veel werkzaamheden geweest, onder andere aan de A6 en de N50, waardoor er extra druk op wegennet was. Ook zorgt de doorstroming op de N307 ervoor dat knelpunten of drukte op aansluitende wegen, zoals de N50, mogelijk extra opvallen. Komende periode brengen we de verkeerssituatie naar de eindsituatie. Dan ontstaat er een nog betere doorstroming en meer verkeersveiligheid.

Overige

Tot slot is door het overgrote deel aangegeven dat de communicatie en informatie rond het project erg gewaardeerd wordt. We hebben een aantal mooie complimenten mogen ontvangen. Ook dat is voor ons leuk om te horen en wordt gewaardeerd.  We blijven u informeren middels de nieuwsbrief, de website van het IJsseldelta Programma en overige kanalen zodat u altijd goed geïnformeerd blijft.

IJsseldelta programma Uitkomsten Enquête omgevingstevredenheid april-mei 2023