Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Vooruitblik planning en fasering – de afrondende fase

Eind 2023 zijn de meeste werkzaamheden gereed. Hieronder leest u een globaal overzicht van de werkzaamheden in de tweede helft van 2023.

 

Wegen en fietspaden

Het zomerweer geeft ons de gelegenheid om op verschillende locaties asfalteringswerkzaamheden uit te voeren. Zo wordt de definitieve aansluiting met Jachthaven de Roggebot geasfalteerd op 22 en 23 juni, realiseren wij de definitieve aansluiting van de N306 met de Vossemeerdijk tussen 3 en 7 juli en staan asfalteringwerkzaamheden bij het Duikergemaal Kampen gepland voor 3 en 4 juli. Momenteel bouwen wij de noordelijke ovonde met bushalte en zijn de contouren van de nieuwe toe- en afrit op de N307 aan de noordzijde zichtbaar. Gepland is dat de wegen en fietspaden op 17 juli in gebruik genomen worden, behalve het fietspad gelegen tussen het viaduct over de Flevoweg en de N50 en het fietspad gelegen op de Vossemeerdijk. De huidige bouwweg is nodig voor het transport tijdens de weekendafsluiting. Het betonnen fietspad wordt aangelegd in week 28 en 29.

 

Bruggen en viaduct

Afgelopen periode is de faunapassage vooronder andere de otter aangebracht bij de duikerbrug uitwateringskanaal. Dichtbij deze duiker ligt nog de oude brug richting de Buitendijksweg. Gepland staat om deze brug te verwijderen vanaf 10 juli. Momenteel ronden wij ook het duikergemaal Kampen af. De duikerelementen en -stootplaten zijn reeds geplaatst.

 

Dijken en vaarweg

Momenteel is het verwijderen van de Roggebotsluis in volle gang. Na het verwijderen van de Roggebotsluis wordt de waterbodem verder uitgediept, de bodembescherming aangebracht (met matten van wilgentakken en stortsteen) en wordt deze bescherming aangesloten op de dijktaluds van de Drontermeerdijk en Vossemeerdijk en omliggende bodems. De dijkwerkzaamheden lopen door tot half oktober, zodat alles weer helemaal dicht ligt voor het stormseizoen.

 

 

 

 

 

 

De vaarweg via het beweegbare deel van de brug is op 1 april in gebruik genomen. Voor de doorvaart van het vaste deel van de Roggebotbrug geldt dat eerst de oude sluis verwijderd moet zijn, de bodem gereed en beschermd moet zijn én dat al het vaarwegmeubilair zoals bordjes, lampen en remmings- en geleidewerken aangebracht moet zijn. Naar verwachting wordt de volledige vaarweg eind van het jaar in gebruik genomen.

 

Groen en gebiedsinrichting

De laatste fase in het project is het afwerken van alle terreinen, de inrichting van het gebied en het aanplanten van groen. Een deel van de beplanting is al gedaan, een deel zal in de winter van 2023/2024 gedaan worden. Hetzelfde geldt voor de afwerking van restpunten en oplevering.

IJsseldelta programma Vooruitblik planning en fasering – de afrondende fase