Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Wijziging Planologische Kernbeslissing ten behoeve van Hoogwatergeul Kampen en Zomerbedverlaging Ben

De ontwerpbeslissing tot wijziging van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB) met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 februari tot en met 10 april 2013 ter inzage. De wijziging is nodig, omdat de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel (22 km) uit de PKB onuitvoerbaar is gebleken. In de plaats van deze maatregel wordt een verkorte zomerbedverlaging (7,5 km) en een beperkte hoogwatergeul in de PKB opgenomen.

In de zes weken durende terinzagelegging kunt u de stukken inzien en uw reactie geven. De stukken liggen op een vijftal locaties (ministerie van Infrastructuur en Milieu, provinciehuis Overijssel, provinciehuis Flevoland, stadhuis Kampen en stadskantoor Zwolle), waar u tijdens kantoortijden de stukken in kunt zien. De ontwerpbeslissing is ook digitaal te raadplegen via de landelijke website Ruimtelijke Plannen. Voor meer specifieke informatie over deze procedure verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant die u onderaan de pagina kunt downloaden (PDF, 180 Kb).

Wijziging PKB Ruimte voor de Rivier

De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is in 2007 in werking getreden. In de PKB is besloten tot uitvoering van een Basispakket van maatregelen met als doelstelling het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstroming en het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de riviertak IJssel zijn acht maatregelen in het Basispakket opgenomen, waaronder de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel tussen Zwolle en Kampen (22 km).

Bij de uitwerking van de planstudie voor de Zomerbedverlaging bleek dat de uitvoering van deze maatregel te grote negatieve effecten zou hebben op de beschermde natuur langs de IJssel en op de drinkwaterwinning. Door deze negatieve effecten is de Zomerbedverlaging niet volledig uitvoerbaar.

Een verkorte zomerbedverlaging van 7,5 km in de Beneden-IJssel tussen de Molenbrug bij Kampen en de Eilandbrug bij de monding van de IJssel is wel uitvoerbaar. Er is dan echter een aanvullende maatregel nodig om de vereiste waterstanddaling bij Zwolle te realiseren. Hiervoor zijn verschillende alternatieve maatregelen onderzocht: de aanleg van een volledige hoogwatergeul bij Kampen, de aanleg van een beperkte hoogwatergeul bij Kampen, uiterwaardvergravingen en een dijkverhoging. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 september 2012 de projectbeslissing genomen om als aanvullende maatregel een beperkte hoogwatergeul bij Kampen te realiseren. In de ontwerpbeslissing tot wijziging van de PKB is het voornemen opgenomen het Basispakket van de PKB te wijzigen door de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel te vervangen door een verkorte zomerbedverlaging en het Basispakket aan te vullen met de maatregel “beperkte hoogwatergeul bij Kampen”.

IJsseldelta programma Wijziging Planologische Kernbeslissing ten behoeve van Hoogwatergeul Kampen en Zomerbedverlaging Ben