Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Zeventig zienswijzen na inspraakperiode

Er zijn in totaal circa zeventig zienswijzen ingediend tijdens de zienswijzenprocedure, die tot en met afgelopen woensdag liep. Vijfenvijftig zienswijzen hebben betrekking op de plannen voor het Reevediep/IJsseldeltda-Zuid, negen op het deelproject Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en vier op het deelproject realisatie Rietmoeras.

Er is een aantal rode draden te ontdekken in de ingediende zienswijzen. In een groot aantal worden zorgen verwoord over eventuele vernatting van grond, na de realisatie van de maatregelen. Ook de mogelijke waardevermindering van panden als gevolg van verminderd uitzicht door de bouw van de dijken, komt in meerdere zienswijzen terug. Dat geldt ook voor de zorgen over mogelijke toekomstige geluidshinder door verkeer en varende en fietsende recreanten. Er is ook een aantal zienswijzen, waarvan de indieners zich uitspreken tegen de geplande woningbouw in het projectgebied.

Alle zienswijzen worden de komende maanden beantwoord in zogenoemde Reactienota’s. In die Reactienota’s wordt ook aangegeven of de zienswijzen wel of geen aanleiding geven tot het aanpassen van de ontwerpbesluiten. De Reactienota voor het rietmoeras wordt medio augustus voor besluitvorming voorgelegd aan de overheden die bevoegd zijn te besluiten over de omgevingsvergunningen, de watervergunningen en de ontheffing Flora- en faunawet. De vastgestelde besluiten voor het rietmoeras worden vanaf medio september ter inzage gelegd. De reactienota’s voor het Reevediep/IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel worden eind september voor besluitvorming voorgelegd aan de overheden die verantwoordelijk zijn voor de verschillende bestemmingsplannen, Projectplannen Waterwet en vergunningen. Deze bevoegde gezagen nemen in de periode medio november tot 19 december een besluit. Na de jaarwisseling worden de vastgestelde besluiten ter inzage gelegd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbesluiten kunnen tegen de vastgestelde besluiten in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

IJsseldelta programma Zeventig zienswijzen na inspraakperiode