Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Daarvoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd.

 

De N307 tussen Roggebot en Kampen wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt plaats voor nieuwe infrastructuur waarbij de N306 onder de N307 doorgaat. De N307 wordt vernieuwd over een traject van circa 3,5 kilometer in de gemeenten Kampen en Dronten. De nieuwe infrastructuur scheidt langzaam en snel verkeer. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter en een beweegbaar gedeelte. Het resultaat is een vlottere doorstroming en een veiliger situatie voor het verkeer op de weg en het water.

 

Om de werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren zijn er besluiten nodig. Onlangs hebben hiervoor twee ontwerp-projectplannen Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen, en ontwerpvergunningen op grond van de Wet natuurbescherming ter inzage gelegen. De volgende ontwerpbesluiten zijn aanvullend hierop opgesteld en liggen ter inzage:

  • Een ontwerp-vergunning op grond van de Ontgrondingenwet door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.
  • Een ontwerp-vergunning op grond van de Ontgrondingenwet door Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

 

Een verdere toelichting op de maatregelen in het kader van het project N307 Roggebot-Kampen wordt gegeven in de ontwerpbesluiten.

 

Op de voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp)besluiten zijn het provinciale coördinatiebesluit van de provincies Flevoland en Overijssel en de gemeentelijke coördinatiebesluiten van de gemeenten Dronten en Kampen voor de ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid van toepassing. Dat houdt in dat de ontwerpen van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen gezamenlijk ter inzage worden gelegd en dat later ook de vastgestelde besluiten gezamenlijk bekend worden gemaakt.

 

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage en u kunt daarover een zienswijze indienen.

 

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

U heeft de mogelijkheid de papieren ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken in te zien van donderdag 13 augustus tot en met woensdag 23 september 2020. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 58 te Dronten.
  • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen

 

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat deze gemeentehuizen niet gedurende de gehele inzagetermijn open zijn. U wordt verzocht in dat geval een afspraak te maken om de stukken in te zien. De afspraak kunt u maken met de heer L. Haverkort. Gebruik hiervoor mail (lars.haverkort@flevoland.nl), Whatsapp of telefoon (06 4069 8625). Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt dan in overleg met u bepaald waar en wanneer u de stukken kunt inzien.

 

Alle documenten zijn tevens digitaal te raadplegen via www.ijsseldeltaprogramma.nl, op de pagina van N307 Roggebot-Kampen onder de kop Bekendmakingen.

 

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 13 augustus tot en met woensdag 23 september 2020, kan een ieder digitaal, schriftelijk, of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, de vermelding van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze op ziet en de inhoud van uw zienswijze.

 

Alleen een belanghebbende die over een ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet naar voren brengen van een zienswijze op het ontwerpbesluit.

 

Digitaal

U kunt uw zienswijzen per e-mail indienen via het coördinerend digitale postadres info@flevoland.nl, onder vermelding van ‘IJsseldelta-Zuid’ in de titel van de mail. Omdat we u het inhoudelijke antwoord per post toezenden, moet u in de e-mail ook uw naam en postadres vermelden.

 

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland / Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer L. Haverkort

per adres:

Postbus 55

8200 AB Lelystad

 

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer L. Haverkort via telefoonnummer 06 – 4069 8625, zodat met u een afspraak kan worden gemaakt. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging. Het bestuur dat het besluit zal nemen, betrekt uw zienswijze bij het nemen van het definitieve besluit. Alle zienswijzen worden in een Nota van Beantwoording samengevat en beantwoord. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd over de wijze waarop het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan. Tegen het definitieve besluit staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

 

Vragen

  • Voor vragen en nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Flevoland, de heer L. Haverkort, via telefoonnummer 06 – 4069 8625.
  • Voor vragen over het project kunt u terecht bij de omgevingsmanager van het project, mevrouw F. Oostra via telefoonnummer 06 – 5201 8531, of kunt u een mail sturen aan froukje.oostra@flevoland.nl.